Информация за местонахождение

Информация за местонахождение се предоставя само от елитни и/или рискови спортисти, които са включени в т. нар. „регистър на спортисти за тестване” на международна федерация и/или национална антидопингова организация (каквато е Антидопинговият център).

Как се предоставя информация за местонахождение?

Как се предоставя информация за местонахождение?

Спортистите, които са включени в списъка за тестване на Антидопинговия център, предоставят информация за местонахождение чрез Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС). АДАМС е интернет-базирано пособие за управлен...

Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение

Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение

При неспазване на крайния срок за предоставяне на информация за местонахождение, спортистът рискува на името му да бъде регистрирано т. нар. "неуспешно подаване”.Ако при опит спортистът да бъде подложен на допингов контрол се окаже, че той не е...

Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение

Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение

Най-важното изискване към информацията за местонахождение е тя да бъде "качествена” т.е. да бъде точна и подробна дотолкова, че длъжностните лица по допингов контрол на Антидопинговия център или на друга легитимна антидопингова организация (нап...

Срокове за предоставяне на информация за местонахождение

Срокове за предоставяне на информация за местонахождение

Информацията за местонахождение се предоставя в срок преди първия ден на всяко тримесечие от началото на календарната година, освен ако в правилата на съответната антидопингова организация е предвидено друго....

Кой предоставя информация за местонахождение и защо?

Кой предоставя информация за местонахождение и защо?

Информация за местонахождение се предоставя само от елитни и/или рискови спортисти, които са включени в т. нар. "списък на спортисти за тестване” на международна федерация и/или национална антидопингова организация (каквато е Антидопинговият ...