Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение

Най-важното изискване към информацията за местонахождение е тя да бъде „качествена” т.е. да бъде точна и подробна дотолкова, че длъжностните лица по допингов контрол на Антидопинговия център или на друга легитимна антидопингова организация (напр. съответната международна федерация, Световната антидопингова агенция, Международният олимпийски комитет или др.) да бъдат в състояние да открият спортиста безпрепятствено и да го подложат на извънсъстезателна проверка. Информацията за местонахождение за всяко тримесечие трябва да съдържа следните данни:

• за всеки ден от съответното предстоящо тримесечие – по един конкретен 60-минутен интервал в диапазона от 05:00 ч. до 23:00 ч., в рамките на който спортистът ще бъде на разположение и достъпен за тестване на конкретно място; • за всеки ден от съответното предстоящо тримесечие – точен адрес на мястото, на което спортистът ще нощува (вкъщи, на хотел, на квартира или др.); • за всеки ден от съответното предстоящо тримесечие – наименованията и адресите на местата, на които спортистът ще тренира, работи или участва в други обичайни занимания, както и съответните часови диапазони на тяхното провеждане; • наименованията и адресите на всички места, на които ще участвате в състезания през тримесечието, както и съответните дати; • точен адрес за кореспонденция, който се използва от Антидопинговия център (и/или съответната друга антидопингова организация) за изпращане на официални известия.

Кой предоставя информация за местонахождение и защо?

Срокове за предоставяне на информация за местонахождение

Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение

Как се предоставя информация за местонахождение?

Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни
Инфомационен формуляр – Обработване на лични данни в АДАМС
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център
Кратък наръчник за предоставяне на информация за местонахождение чрез АДАМС