Достъп до обществена информация

Разяснения за граждани и юридически лица относно предоставянето на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в Антидопинговия център

Редът и начинът на предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация в Антидопинговия център /АЦ/ са съобразени с основните принципи и разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Важно е да се знае, че информацията, която се представя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица и тази, която се съхранява в Националния архивен фонд на Република България е изключена от приложното поле на Закона за достъп до обществена информация. По отношение на административното обслужване и предоставяните от АЦ административни услуги, описание и разяснения могат да бъдат открити в специална секция на интернет страницата на АЦ.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация, създавана и съхранявана в АЦ.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация, наричани по-долу за краткост „заявленията”, могат да бъдат отправяни устно, да бъдат подадени писмено или по електронен път.

На устните запитвания за предоставяне на информация отговаря д-р Виолета Заркова – изпълнителен директор на Антидопинговия център, тел.: 962 51 40, 962 56 35.

Писмените заявления се подават:

  • по пощата на адрес: гр. София, п. к. 1172, ул. „Никола Габровски” №1, Антидопингов център;
  • по електронен път на адрес: anti-doping.centre@anti-doping.government.bg;
  • в деловодството на АЦ: гр. София, п. к. 1172, ул. „Никола Габровски” №1, етаж 3, тел.: 962 56 35; от 9.00. до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.30ч. всеки работен ден.

За да бъде разгледано, направеното заявление трябва да съдържа следните данни:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитана форма за предоставяне на исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слуховия апарат, могат да поискат достъп до форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

За достъп до обществена информация и за повторно използване на информация могат да се използват една или повече от следните форми:

  • преглед на информацията /оригинал или копие/ - в деловодството на АЦ или чрез публичен общодостъпен регистър;
  • устна справка;
  • копие на материален носител;
  • копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Решението по чл.28, ал.2 от ЗДОИ се издава от изпълнителния директор на Антидопинговия център. Решението се връчва лично /или на писмено упълномощено лице/ срещу подпис или по пощата с известие за доставяне, като се изготвя придружително писмо, което съдържа информация относно:

1. срока, в който се предоставя достъпът (не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението);

2. указания за начина, по който следва да се заплатят разходите;

3. указания за начина, по който ще се предостави достъпът, като при лично предаване се посочва определеното място в сградата на АЦ, където ще се подпише протокола по чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ, а при предоставяне на информацията по пощата – предупреждение, че АЦ не носи отговорност за загубени по пощата документи;

4. указание, че при неявяване на заявителя в срок до 30 дни и/или незаплащане на разходите по предоставяне на информацията е налице отказ на заявителя от предоставен достъп;

5. телефон за информация.

Достъпът до обществена информация /с изключение на случаите, когато заявлението е подадено по електронен път/ се предоставя след представяне на платежен документ за заплащане на определените разходи, съгласно Заповед на министъра на финансите ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. за актуализация на нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация, която може да бъде открита в секцията „Достъп до информация” на интернет страницата на АЦ. Заплащането на дължимите разходи се осъществява по банков път или в касата на АЦ – етаж 3.

Във връзка с предоставянето на достъп до обществена информация с Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор от Антидопинговия център са утвърдени образци на следните документи:

  1. заявление за достъп до обществена информация/искане за повторно използване на информация от обществения сектор – образецът на заявление/искане е примерен и не може да бъде отказано разглеждането му, ако то е в писмена форма и съдържа реквизитите на чл. 25, ал.1, т.1, т.2 и т.4 от ЗДОИ;
  2. декларация за отказ от регистрирано заявление;
  3. протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/отговор на искане за повторно използване на информация.
Списък по чл.15а, ал.3 от ЗДОИ, актуален към 08 февруари 2024г.
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2023г.
Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ (актуален към 13 март 2023 г.)
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2022г.
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2021г.
Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ (актуален към 19 януари 2022 г.)
Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ (актуален към 15 март 2021 г.)
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2020г.
Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ (актуален към февруари 2020 г.)
Образец на заявление и искане
Информация по заявления за достъп, предоставяна повече от три пъти
Вътрешни правила по ЗДОИ с приложение
Годишен отчет за работа по ЗДОИ за 2019г.
Годишен отчет за работа по ЗДОИ за 2018г.
Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ (актуален към февруари 2018 г.)
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2017 г.
Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ (актуален към февруари 2017 г.)
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2016 г.
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2015 г.
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2014 г.
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2013 г.
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2012 г.
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2011 г.
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2010 г.
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)