Как се предоставя информация за местонахождение?

Спортистите, които са включени в списъка за тестване на Антидопинговия център, предоставят информация за местонахождение чрез Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС). АДАМС е интернет-базирано пособие за управление на база данни, което освен, че дава възможност за предоставяне на информация за местонахождение по лесен и удобен начин, служи и за въвеждане, съхраняване, обмен и докладване на всякакъв друг вид информация, свързана с допинговия контрол.

АДАМС дава възможност на антидопинговите организации да организират и провеждат състезателно и извънсъстезателно тестване, на лабораториите – да докладват аналитични резултати, на дисциплинарните органи – да предоставят информация за наложени санкции, на Световната антидопингова агенция – да координира антидопинговите дейности на отделните антидопингови организации.

С АДАМС може да се борави на английски, френски, испански, немски, италиански, португалски, нидерландски, фински, китайски, японски корейски и руски. Благодарение на Антидопинговия център, от 2012 г. АДАМС има версия на български език.

АДАМС разполага с интегриран Наръчник за предоставяне на информация за местонахождение, който съдържа ясни инструкции за това как всеки спортист, включен в списък на спортисти за тестване, да изпълни своите задължения, свързани с предоставянето на информация за местонахождение, дава обяснения за техния смисъл и служи като индикатор за това дали информацията за местонахождение е подадена правилно.

Кой предоставя информация за местонахождение и защо?

Срокове за предоставяне на информация за местонахождение

Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение

Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение

Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни
Инфомационен формуляр – Обработване на лични данни в АДАМС
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център
Кратък наръчник за предоставяне на информация за местонахождение чрез АДАМС