Подаване на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

                                                                                                                                            ИНФОРМАЦИЯ

относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в Антидопингов център 

Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) и указва условията и реда за вътрешно подаване на сигнали за нарушения в Антидопингов център (АЦ) съгласно ЗЗЛПСПОИН.

I. Кой има право да подава сигнали?

Възможност да подаде сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Антидопингов център (АЦ), има сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд в АЦ, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. лице, което предоставя услуга на АЦ без трудово правоотношение и/или в рамките на упражнявана от него свободна професия и/или друга дейност, в контекста на правоотношенията с АЦ;

3. лице, което е доброволец, платен или неплатен стажант в АЦ;

4. лице, което работи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители или доставчици на АЦ;

5. лице, чието трудово или служебно правоотношение с АЦ предстои да започне, което е получило информацията относно нарушението по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения с АЦ;

6. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение с АЦ, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.

7. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст по смисъла на §1, т. 4 от ДР на ЗЗЛПСПОИН.

По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в АЦ, чрез които, независимо то тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

_Важно!_Анонимни сигнали НЕ се разглеждат.

II. За какви нарушения могат да бъдат подавани сигнали: 

1. Сигнали за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са свързани с нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в една или повече области, попадащи в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и да са  свързани с дейността на АЦ:

1.    Обществени поръчки;

2.    Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

3.    Сигурността на мрежите и информационните системи;

4.    Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;

5.    Правилата за заплащане на дължими публични държавни вземания;

6.    Трудовото законодателство;

7.    Законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

В обхвата на ЗЗЛПСПОИН попадат сигнали, които отговарят едновременно на следните условия:

А) подадени са от лице, имащо някое от качествата по т. I;

Б) наличен е работен контекст по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби ва ЗЗЛПСПОИН; и 

В) засягат действия или бездействия, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в АЦ, както и за опити за прикриване на нарушения и които са:

-незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН; или

-противоречат на предмета или целта на правилата и актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към ЗЗЛПСПОИНАко считате, че в дейността на АЦ са допуснати нарушения на тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по ЗЗЛПСПОИН, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване.

2. ЗЗЛПСПОИН не се прилага за нарушения:

А) на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б) на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

В) които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

Г) на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;

Д) на тайната на съдебното съвещание;

Е) на правилата на наказателното производство.

3. Не се образува производство по:

А) анонимни сигнали;

Б)сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

III. Как може да бъде подаден сигнал до АЦ?

1. Писмен сигнал се подава чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от централния орган за външно подаване на сигнали, който може да бъде изтеглен от интернет страницата на Комисията за защита на личните данни- ttps://www.cpdp.bg/.

2. Писмен сигнал се подава по един от следните начини:

А) лично, на служителите в АЦ, определени със заповед на изпълнителния директор  да отговарят за сигналите по ЗЗЛПСПОИН;

Б) по електронен път чрез изпращане на електронна поща: signal.zzlpspoin@anti-doping.government.bg;

В) чрез пратка (пощенска, куриерска) на адрес : гр. София, п. к. 1172, ул. „Никола Габровски“ №1;

Важно!Когато сигналът се подава в запечатан плик, на същия се изписва текст: „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.

Важно! Сигналите трябва да бъдат подписани от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът следва да бъде подписан и сканиран или подписан с електронен подпис.

Важно!Формулярът НЕ е задължителен, а е за улеснение на подателя

(попълва се част I-V включително) и съдържа задължителните данни, които трябва да се съдържат в сигнала. 

Когато сигнал по ЗЗЛПСПОИН е подаден във форма, различна от формуляра, той трябва да съдържа следните данни: три имена, адрес на подателя, телефон на подателя, както  и електронен адрес, ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то е известно; конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; дата на подаване на сигнала; подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

2. Устен сигнал може да бъде подаден по някой от следните начини:

А) на телефон: 02/ 962 5635 пред служител/ите отговарящ/и за сигналите по ЗЗЛПСПОИН в АЦ, определени за това със заповед на изпълнителния директор;

Б) чрез лична среща, в уговорен със служителя по б. „А“ подходящ срок, в рамките на установеното работно време на АЦ. 

Устният сигнал се документира от служител по т. 2 чрез попълвана на формуляра за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения. На подаващия сигнала се  предлага да го подпише при желание от негова страна и се отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра.

Важно! Към сигнала, независимо дали се подава писмено или устно, могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни, или да предоставят допълнителна информация.

3. В случай, че сигналът попадне при служител, различен от служителя, отговарящ за сигналите по ЗЗЛПСПОИН в АЦ, на получилия го друг служител се забранява да разкрива всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице, а сигналът се препраща незабавно, без изменения на отговорния служител, определен съгласно заповед на изпълнителния директор на АЦ.

IV. Какво се случва след подаването на сигнал? 

1.  В срок от 7 дни след получаването на сигнала служителят/ите в АЦ, отговарящ за сигналите по ЗЗЛПСПОИН потвърждава получаването му, като предоставя на сигнализиращото лице информация за Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.

2. Ако сигналът не отговаря на някое от законовите изисквания, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности  в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се  връща на сигнализиращото лице.

3. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност, като:

         3.1. не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които, не дава основания да се приемат за правдоподобни;

         3.2. сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и отговорността, която той носи за набеждаване.

4. След проверките по т. 1 и т.3, по сигналът се извършва проверка по същество.

5. В срок не по-дълъг от 3 (три) месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичането на не повече от 3 (три) месеца от изтичане на срока за потвърждаването на сигнала, изпълнителният директор на АЦ изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подателя на сигнала, както и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Важно! Ако сигнал, попадащ в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, който не е от компетентността на АЦ постъпи директно в центъра, същият незабавно се препраща до Комисията за защита на личните данни (КЗДЛ) по канала за външно подаване на сигнали.

Правила ЗЗЛПСПОИН
Приложение №1_декларация конфликт на интереси
Приложение №2- декларация конфиденциалност
Приложение № 3- Формуляр за регистриране на сигнал образец КЗЛД
Приложение №4- Регистър на сигналите образец КЗЛД
Приложение №5- Съгласие разкриване на самоличност