Национални документи

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
Наредба за антидопинговата дейност (приета с ПМС № 5 от 15.01.2021 г., в сила от 1.01.2021 г., изм. и доп., бр. 3 от 9.01.2024 г., в сила от 9.01.2024 г.)
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР
Процедура за управление на резултати
Наръчник за антидопинговите екипи
Инструкция за критериите за включване на спортисти в списъка на спортистите за тестване на Антидопинговия център
Инструкция за управление на списъка за отборни местонахождения на Антидопинговия център
Критерии за целево тестване на спортисти по време на и извън състезание
Инструкция за управление на вторичен списък на спортистите за тестване на Антидопинговия център
Правила на Комисията за разрешения за терапевтична употреба към Антидопинговия център 2021 г.
Инструкция за обработване на лични данни от Антидопингов център и защитата им от незаконен достъп
Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта 2015-2024 г. (приета с Решение №390/29.05.2015 г. на МС)
План за действие за изпълнение на СТРАТЕГИЯTA за периода 2022-2023 г.
План за действие за изпълнение на СТРАТЕГИЯTA за периода 2020-2021 г.
План за действие за изпълнение на СТРАТЕГИЯTA за периода 2018-2019 г.
План за действие за изпълнение на СТРАТЕГИЯTA за периода 2016-2017 г.
Physical Education and Sports Act - EN
Regulations on Anti-Doping Activities - EN
Results Management Procedure - EN
Doping Control Manual - EN
Instruction on the Criteria for Including Athletes into the Antidoping Centre Registered Testing Pool - EN
Instruction on the Management of the Antidoping Centre Testing Pool - EN
Instruction on the Management of Antidoping Centre Team Testing Pool - EN
National Strategy Against Doping in Sport 2015-2024 - EN
Action Plan of the National Strategy against Doping in Sport for the period 2016-2017 - EN