Антидопингов център

Политика на Антидопинговия център

         Мисията на Антидопинговия център (АЦ) е да изпълнява ангажиментите на държавата, поети с подписването на Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, Допълнителния протокол към нея и Международната конвенция на ЮНЕСКО за борба на срещу употребата на допинг в спорта.

         Антидопинговият център се позовава на спортните ценности като лидерство, уважение, качество, справедливост и спортен дух и съдейства за разширяване на знанието относно последствията (етични, законови, здравословни, социални) от употребата на допинг.

         В дейността си гарантираме професионален подход и прилагане на еднакви стандарти за всички спортисти и спортно-технически лица, осъществявайки сътрудничество на национално и международно ниво. Дейността на АЦ е организирана и управлявана като система от съгласувани и взаимно свързани процеси, което осигурява доверието на заинтересованите страни и повишава способността ни за предвиждане и реагиране на вътрешните и външните рискови възможности.

         Поддържаме коректно сътрудничество с всички заинтересовани страни на базата на взаимно доверие, взаимоизгодни условия и професионални отношения, спазвайки действащите национални нормативни актове и правила на Световната антидопингова агенция.

         Признаването и непрекъснатото повишаване на компетентността на нашия персонал улеснява приобщаването му за постигане на целите по качество на АЦ.  Постигането на очакваните резултати се основава на вземане на решения и предприемане на действия на базата на доказателства, допълнени от опит и знания, базирани на анализи и оценяване на данните и информацията от  измерване и наблюдения на ключови индикатори за доказване на резултатността на АЦ.

         АЦ има сертификация от AFNOR GROUP по изискванията на ISO 9001:2015 със следния обхват: Осъществяване на допинг контрол в спорта. Обучение и оторизиране на членове на антидопингови екипи. Антидопингово обучение за превенция на употребата на забранени субстанции и методи в спорта. Издаване на разрешения за терапевтична употреба.

         За изпълнение на тази политика сме определили следните цели:

  • Периодично информиране на спортната общност за съществуването на антидопингови правила и за проява на нулева толерантност към употребата на допинг в спорта;
  • Популяризиране сред обществото на вредата от употребата на допингиращи субстанции чрез обучителни програми;
  • Планиране и провеждане на допинг тествания – извършване на допингов контрол по годишен план и заявки;
  • Издаване на разрешения за терапевтична употреба в съответствие с Международния стандарт за разрешения за терапевтична употреба;
  • Разследване на нарушения на антидопинговите правила и сигнали за потенциални нарушения;
  • Обучения на спортисти и спортно-технически лица по годишен план за обучения за предотвратяване на употребата на забранени субстанции и методи;
  • Осигуряване на професионален подход за разработване и прилагане на процедури и добри практики за справедливо отношение към спортисти и спортно-технически лица, нарушаващи антидопинговите правила.

         Ръководството и целият персонал на АЦ се ангажират да прилагат тази политика и да изпълняват целите, както и да подобряват непрекъснато своята дейност и да повишават резултатността на АЦ.

Сертификат ISO 9001:2015
Стратегия на Антидопинговия център