Актуални международни документи

Актуални международни документи

WADA Guideline on NADO Operational Independence- En
Ръководство на Световната антидопингова агенция за Оперативна независимост на Националните антидопингови организации
Забранителен списък за 2024г.
WADA Prohibited List 2024 - EN
WADA Monitoring Program 2024 - EN
Мониторингова програма на САА за 2024 г.
WADA Prohibited List 2024 - Summary of Modifications - EN
Забранителен списък за 2024 г. - основни изменения и бележки
WADA International Standard for Testing and Investigations 2023 - EN
Международен стандарт за управление на резултати 2023г.
WADA International Standard for Results Management 2023 - EN
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions 2023 - EN
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба 2023г.
WADA Prohibited List 2023 - EN
WADA Prohibited List 2023 - Summary of Modifications - EN
WADA Monitoring Program 2023 - EN
Мониторингова програма на САА за 2023 г.
Забранителен списък за 2023 г. - основни изменения и бележки
Забранителен списък за 2023г.
Recommendation CM/Rec(2022)14 of the Committee of Ministers to member States on general principles of fair procedure applicable to anti-doping proceedings in sport_EN
Препоръка CM/Rec(2022)14 на Комитета на министрите до държавите членки относно общите принципи за справедлива процедура, приложими към антидопинговите процедури в спорта
Наредба за антидопинговите права на спортистите /на английски/
Наредба за антидопинговите права на спортистите
WADA Prohibited List 2022 - Summary of Modifications - EN
WADA Prohibited List 2022 - EN
WADA Monitoring Program 2022 - EN
Мониторингова програма на САА за 2022 г.
Забранителен списък за 2022 г. - основни изменения и бележки
Забранителен списък за 2022 г.
WADA International Standard for Laboratories 2021 - EN
WADA International Standard for Code Compliance by Signatories 2021 - EN
WADA International Standard for Protection and Privacy of Personal Information 2021 - EN
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions 2021 - EN
WADA International Standard for Education 2021 - EN
The World Anti-Doping Code 2021 - EN
UNESCO International Convention against Doping in Sport - EN
Additional Protocol to the Council of Europe Anti-Doping Convention - EN
Council of Europe Anti-Doping Convention - EN
Международна конвенция за борба с употребата на допинг в спорта
Допълнителен протокол към конвенцията срещу употребата на допинг
Конвенция срещу употребата на допинг
Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни 2021г.
Международен стандарт за обучение 2021г.
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба 2021г.
Международен стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса 2021г.
Световен антидопингов кодекс 2021г.