Антидопингов буквар


А

АДАМС

Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС) е интернет-базирано пособие, служещо за въвеждане, съхраняване, обмен и докладване на информация свързана с допинговия контрол. АДАМС дава възможност на спортистите да предоставят информация за местонахождение по лесен начин, помага на антидопинговите организации да организират и провеждат състезателно и извънсъстезателно тестване, на лабораториите – да докладват аналитични резултати, на дисциплинарните органи – да предоставят информация за наложени санкции, на Световната антидопингова агенция – да координира антидопинговите дейности на отделните антидопингови организации в съответствие с нормативните актове за защита на личните данни.

Антидопингова организация

Организация, която отговаря за приемането на правила за иницииране, прилагане и привеждане в действие на частите от процедурата по допингов контрол. Това определение включва организации като Международния олимпийски комитет, Международния параолимпийски комитет, други организации за спортни прояви от най-висок ранг, които при провеждането им извършват тестване, Световната антидопингова агенция, международните спортни организации и националните антидопингови организации.

Атипичен резултат

Абнормен резултат, отразен в доклад от лаборатория или друга организация, одобрена от Световната антидопингова агенция, във връзка с който се налага да бъде проведено допълнително разследване в съответствие с Международния стандарт за лаборатории или свързаните с него технически документи, преди да бъде определен като неблагоприятен аналитичен резултат.

Б

Биологичен материал

Продукти - урина и кръв от човешки организъм, взети за анализ за целите на допинговия контрол.

Български Олимпийски Комитет

Българският олимпийски комитет (БОК) е нестопанска организация, изпълняваща функциите на национален олимпийски комитет на България.

Български спортен арбитраж към Българския Олимпийски комитет

Национален апелативен орган, към който могат да бъдат отнасяни обжалвания на решения на Дисциплинарната комисия към Българския Олипийски комитет по нарушения на антидопинговите правила.

В

Внезапно тестване / Тестване без предизвестие

Тестване, което се провежда без предупреждаване на спортиста, при което спортистът се придружава постоянно от момента на известяване до момента на даване на проба.

Временно отстраняване

Налагане на временна забрана на спортист или друго лице за участие в състезание преди окончателното решение в случай на нарушение на антидопинговите правила.

Г

Глюкокортикоиди

Клас С9. забранени субстанции по време на състезатение, съгласно Забранителния списък на САА.

Д

Дисциплинарна комисия към Българския Олимпийски комитет

Дисциплинарната комисия към Българския oлимпийски комитет е органът на Република България, който провежда заседанията и изслушванията на спортисти по всички въпроси, свързани с нарушения на антидопинговите правила, взема решения по тях и определя вида и размера на съответните наказания.

Длъжностно лице по допингов контрол

Длъжностно лице, на което е делегирана отговорността за управление на процедурата за взимане на проби на мястото на нейното провеждане и е обучено и упълномощено за целта от съответната антидопингова организация.

Допингов контрол

Всички действия и процедури от изготвянето на плана за разпределение на проверките до крайния изход от всяко обжалване, включително всички междувременни действия и процедури, като подаване на информация за местонахождение, вземане, запечатване, съхранение и транспортиране на проби до лабораторията, извършване на лабораторен анализ, издаване на разрешения за терапевтична употреба, управление на резултати и провеждане на изслушвания.

Е

Ендогенна субстанция

Субстанция, която може да бъде произведена от тялото по естествен начин.

Екзогенна субстанция

Субстанция, която не може да бъде произведена от тялото по естествен начин.

Ж

Няма налични термини.

З

Забранен метод

Метод, посочен като такъв в Списъка на забранените субстанции и методи на Световната антидопингова агенция.

Забранена субстанция

Субстанция, посочена като такава в Списъка на забранените субстанции и методи на Световната антидопингова агенция.

И

Използване (на допинг)

Употребата, нанасянето, поемането, инжектирането или консумирането по какъвто и да е начин на забранена субстанция или забранен метод.

Изпълнителен комитет на Световната антидопингова агенция

Органът, отговарящ за политиката, управлението, дейността и администрирането на активите на Световната антидопингова агенция.

Информация за местонахождение

Информация, предоставена от или от името на спортист, която съдържа данни за неговото ежедневно местонахождение и се използва за целите на провеждане на извънсъстезателно тестване без предизвестие.

Информационно-кампанийна програма за спортисти

Програма на Световната антидопингова агенция, имаща за цел да разясни на спортистите вредите и последствията от използването на допинг, както и техните права и задължения, свързани с процедурата за допингов контрол. Информационно-кампанийната програма на Световната антидопингова агенция за спортисти е създадена през 2001 г. и оттогава насам са проведени десетки събития под нейната егида в рамките на много международни спортни прояви. По време на тези събития специалисти в борбата срещу допинга от целия свят общуват със спортисти и ги запознават с проблема „допинг”. През 2012 г. Антидопинговият център преведе информационно-кампанийните брошури на Световната антидопингова агенция, както и онлайн викторината Play True.

Й

Няма налични термини.

К

Комисии на Световната антидопингова агенция

Консултативни органи, които подпомагат развитието на програмите на Световната антидопингова агенция в конкретни области. Световната антидопингова агенция има четири работни комисии:

• Комисията на спортистите;

• Комисия по здравеопазване, медицина и научно-изследователска дейност;

• Комисия по образование;

• Финансово-административна комисия.

Копенхагенска декларация

Копенхагенската декларация за борба с употребата на допинг в спорта (Копенхагенската декларация) е политически документ, с който правителствата декларираха своето намерение да приемат Световния антидопингов кодекс чрез Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта. Окончателният вид на декларацията беше оформен от представителите на правителствата по време на II-та Световна конференция за борба с употребата на допинг, която се проведе през март 2003 г. в Копенхаген (Дания).

Л

Лаборатория с акредитация от Световната антидопингова агенция

Лаборатория за антидопингови анализи, която действа съобразно изискванията на Международния стандарт за лаборатории и прилага аналитични методи и процедури с цел получаване на доказателствени данни, имащи отношение към откриването и, при необходимост, определянето на количеството на субстанции от Списъка на забранените субстанции и методи в уринни и други биологични проби.

Липса на вина или небрежност

Този термин се използва при случаите, в които спортистът установява, че без да е знаел или подозирал и без да е възможно да е знаел или подозирал (дори при проява на крайна предпазливост), е употребявал или му е била прилагана забранена субстанция или забранен метод.

Липса на значителна вина или небрежност

Този термин се използва при случаите, в които спортистът установява, че неговата вина или небрежност (при разглеждането им спрямо наличните обстоятелства и предвид критериите за липса на вина или небрежност) не са били съществени във връзка с нарушението на антидопинговите правила.

Лишаване от права

Забрана за участие на спортист или длъжностно лице в състезания или дейности в областта на спорта, свързани с управлението или подпомагането на тренировъчния и състезателния процес, както и лишаване от финансиране.

М

Маркер

Съединение, група съединения или биологични параметри, които сочат към използване на забранена субстанция или забранен метод.

Международна конвенция за борба с употребата на допинг в спорта (Конвенцията на ЮНЕСКО)

Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта е разработена от правителствата под егидата на ЮНЕСКО и е приета единодушно от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 19.10.2005 г. Ратифицирането й от отделни правителства продължава и до днес. Конвенцията дава възможност на правителствата да приведат техните национални политики за борба срещу допинга в съответствие със Световния антидопингов кодекс. Конвенцията е ратифицирана от България със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 105 от 2006 г.).

Международен стандарт

Стандарт, приет от Световната антидопингова агенция в подкрепа на на Световния антидопингов кодекс. Световната антидопингова агенция разработи пет международни стандарта, които са част от Световната антидопингова програма. Това са Международния стандарт за тестване и разследвания, Международния стандарт за лаборатории, Международния стандарт за разрешения за терапевтична употреба, Международния стандарт за защита на личния живот и личните данни, Международния стандарт за управление на резултатите, Международния стандарт за обучение, Международния стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса 2021г. и Списъкък на забранените субстанции и методи. Целта на тези стандарти е да бъде постиганата хармонизация сред антидопинговите организации по отношение на техническите аспекти на борбата срещу допинга.

Международна спортна проява

Спортна проява, чийто ръководен орган или орган за назначаване на технически лица е Международния олимпийски комитет, Международния параолимпийски комитет, международна федерация, организация за спортни прояви от най-висок ранг или друга международна спортна организация.

Международна федерация

Международна неправителствена организация, администрираща един или няколко спорта на глобално ниво.

Метаболит

Субстанция, произведена от организма на спортист чрез процес на биотрансформация.

Н

Нарушение на антидопинговите правила

Проява на едно или повече от следните:

• наличие на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба на спортист;

• използване или опит за използване от спортист на забранена субстанция или забранен метод;

• избягване от вземане на проба; отказ от участие или неучастие в процедура за взимане на проби след получено известие съгласно установеното в приложими антидопингови правила или избягване по какъвто и да е друг начин на процедура за взимане на проби;

• нарушаване на приложими изисквания, свързани със задължението на спортиста да бъде на разположение за извънсъстезателно тестване, включително неуспешното подаване на информация за местонахождение и пропуснатите проверки, които се декларират въз основа на правила, съответстващи на посочените в Международния стандарт за тестване;

• фалшифициране или опит за фалшифициране на която и да е част от процедурата за допингов контрол;

• притежаване на забранени субстанции или забранени методи;

• трафик или опит за трафик на забранена субстанция или забранен метод;

• прилагане или опит за прилагане на забранена субстанция или забранен метод върху спортист, както и съдействието, подстрекаването, подпомагането, подбуждането, прикриването и всеки друг вид съучастничество, включващо нарушение или опит за нарушение на антидопинговите правила;

• съдействие, подстрекаване, подпомагане, подбуждане, прикриване или всеки друг вид умишлено съучастие или опит за съучастие от спортист или друго лице, включващо нарушение или опит за нарушение на антидопинговите правила;

• професионално или свързано със спорта сътрудничество на спортисти или друго лице, под юрисдикция на антидопингова организация, със спортно-техническо лице, което:

а) ако е под юрисдикцията на антидопингова организация, изтърпява период на лишавана от права, или

б) е било осъдено или обвинено в наказателно, префесионално или дисциплинарно производство за поведение, което би било считано за нарушение на антидопинговите правила, или

в) служи като подставено лице или посредник на лице, описано в букви "а" и "б";

• действия на спортист или друго лице за разубеждаване или отмъщение срещу докладване на властите.

Национална антидопингова организация

Юридическо лицe, което всяка държава обособява като притежател на основните правомощия и отговорности на национално ниво, свързани с приемането и прилагането на антидопингови правила, ръководенето на взимане на проби, управлението на резултати от проверки и провеждането на изслушвания. Националната антидопингова организация на Република България е Антидопинговият център.

Неаналитичен резултат

Термин, който се използва като общо название на нарушенията на антидопинговите правила, различни от наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба на спортист.

Неблагоприятен аналитичен резултат

Резултат, отразен в доклад от лаборатория или друга одобрена от Световната антидопингова агенция организация, съгласно който в дадена проба е установено – съобразно Международния стандарт за лаборатории и техническите документи към него, наличие на забранена субстанция или нейни метаболити или маркери (включително завишени количества ендогенни субстанции) или доказателство за използване на забранен метод.

Независими наблюдатели

Екипи на Световната антидопингова агенция, съставени от експерти в борбата срещу допинга, които наблюдават, одитират и изготвят доклади за протичането на допинговия контрол и управлението на резултатите по време на спортни прояви от най-висок ранг.

О

Опит (за извършване на нарушение на антидопинговите правила)

Доброволно предприемане на действие, чиято цел е извършване на нарушение на антидопинговите правила. Няма нарушение на антидопинговите правила единствено въз основа на опит за извършване на нарушение, ако лицето се откаже от опита преди разкриването му от трето лице, което не е замесено.

Организация за спортни прояви от най-висок ранг

Континентално сдружение от национални олимпийски комитети или други международни многоспортови организации, които функционират като ръководни органи на континентални, регионални и други международни спортни прояви.

П

Принцип на стриктната отговорност

Съгласно принципа на стриктната отговорност нарушение на антидопинговите правила има тогава, когато забранена субстанция (или нейни метаболити или маркери) бъде открита в спесимен взет от организма на спортист, независимо дали същият е използвал субстанцията умишлено или неумишлено.

Притежаване (на забранена субстанция или забранен метод)

Действителното физическо притежаване или действие, което може да бъде изтълкувано като притежаване (което се признава само ако лицето има изключителен контрол над забранена субстанция или забранен метод или над помещение, в което има забранена субстанция или забранен метод); при условие, обаче, че лицето няма изключителен контрол над забранена субстанция или забранен метод или над помещение, в което има забранена субстанция или забранен метод, дадено действие може да бъде изтълкувано като притежаване само ако лицето е знаело за наличието на забранената субстанция или забранения метод и е възнамерявало да упражни контрол над него. Няма нарушение на антидопинговите правила единствено въз основа на притежаване, ако преди получаване на известие за нарушението лицето е предприело нужните действия, за да докаже, че не е възнамерявало да притежава забранената субстанция или забранения метод и е отрекло, че ги притежава, посредством изрично деклариране на това пред антидопингова организация. Закупуването (включително по електронен път или по друг начин) на забранена субстанция или забранен метод съставлява притежаване от страна на закупилото ги лице независимо от всичко, което противоречи на това в определението.

Проба / Спесимен

Биологичен материал, взет с цел допингов контрол.

Р

Разрешение за терапевтична употреба (РТУ)

Официално позволение за използване на забранена субстанция или забранен метод с терапевтична цел, което се издава от националните антидопингови организации или от международните федерации на спортистите при определени условия.

Регионална антидопингова организация (РАДО)

Антидопингова организация, създадена от група държави с цел координиране и управление на борбата срещу допинга в конкретен регион. Програмата на САА за развитие на антидопинговата дейност има за цел да подпомогне създаването на подобни организации като гаранция за внедряването и изпълнението на програми за борба срещу допинга навсякъде по света.

Регистър на спортистите за тестване

Регистърът на високоразрядните спортисти, подлежащи на състезателно и извънсъстезателно тестване, който всяка международна спортна организация и национална антидопингова организация изготвя във връзка със своя план за разпределение на проверките.

С

Световна антидопингова агенция

Световната антидопингова агенция е независима международна организация, създадена през 1999 г. за да популяризира, координира и наблюдава борбата срещу допинга в спорта на международно ниво във всичките й форми. Световната антидопингова агенция е съставена и се финансира поравно от световното спортно движение и правителствата. Сред основните дейности на Световната антидопингова агенция са научно-изследователската дейност, образователната дейност, разработването на капацитети за борба срещу допинга и наблюдение на спазването на Световния антидопингов кодекс.

Световен антидопингов кодекс

Световният антидопингов кодекс е основният документ, който служи за хармонизирането на антидопинговите политики и правила на спортните организации и публичните власти. Първата негова версия е приета на 5 март 2003 г. в Копенхаген от Световната антидопингова агенция. Кодексът е включен в приложение 1 към Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта, ратифицирана със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 105 от 2006 г.).

Списък на забранените субстанции и методи

Списъкът на Световната антидопингова агенция, в който са посочени забранените субстанции и забранените методи. Списъкът на забранените субстанции и методи е единият от петте международни стандарта на Световната антидопингова агенция.

Спортен арбитражен съд

Базирана в гр. Лозана (Швейцария) институция, независима от спортни организации, чиято функция е да спомага за уреждането на спорове в сферата на спорта посредством арбитриране и посредничество въз основа на процедурни правила, които са изцяло адаптирани за нуждите на спортната общност. Световната антидопингова агенция има право да обжалва пред Спортния арбитражен съд случаите, свързани с допинг, под юрисдикцията на организации, които са внедрили кодекса.

Спортист

Всяко лице, което участва в спортна дейност на международно (съобразно определеното от всяка международна спортна организация) или национално ниво (съобразно определеното от всяка национална антидопингова организация, включително, но не само, лицата от нейния регистър на спортистите за тестване), както и всеки друг състезател, попадащ по друг начин под юрисдикцията на подписала страна или на друга приемаща кодекса спортна организация.

Спортист на международно ниво

Спортист на международно ниво е спортист, който се състезава в спорт на международно ниво , както е дефинирано според правилата на съответната международна федерация в съответствие с Международния стандарт за тестване и разследване.

Спортист на национално ниво

Спортист на национално ниво е спортист, който се състезава в спорт на национално, както е дефинирано от всяка национална антидопингова организация, съобразно Международния стандарт за тестване и разследване. В Р България спортисти на национално ниво са спортисти с квоти за участие в летни и зимни Олимпийски и Паралимпийски игри, световни и европейски първенства и други международни спортни прояви от висок ранг; спортисти с квоти за участие в младежки летни и зимни Олимпийски и Паралимпийски игри, световни и европейски първенства и други международни прояви от висок ранг; спортисти в индивидуални спортове, част от национален отбор; спортисти в отборни спортове, които се състезават в най-високата лига в съответния спорт.

Спортна проява

Серия от единични състезания, провеждани от един ръководен орган (например олимпийски игри, световни, европейски и държавни първенства и др.).

Спортно-техническо лице

Треньор, инструктор, мениджър, агент, член на екипа на отбор, длъжностно или медицинско лице, родител, както и всяко друго лице, което предоставя лечение, оказва съдействие или работи с участващ или подготвящ се за участие в спортно състезание спортист.

Състезание

Единична надпревара, двубой, мач или единично спортно съревнование. За етапните надпревари или други спортни съревнования, където наградите се дават на дневна или друга междинна база, разликата между състезание и спортна проява се определя според правилника на съответната международна спортна организация.

Т

Тестване

Етапите от процедурата за допингов контрол, включващи изготвянето на план за разпределение на проверките и вземането, запечатването, съхраняването и транспортирането на проби до лабораторията.

Трафик (на забранена субстанция)

Продаването, даването, транспортирането, изпращането, доставянето или разпространяването (по физически, електронен или друг начин) на забранени субстанции и забранени методи от спортист, длъжностно или друго лице, което е под юрисдикцията на антидопингова организация, до трети лица, но при условие, че настоящото определение не включва действията на добросъвестни медицински лица, при които е използвана забранена субстанция за реални и правомерни терапевтични цели или поради друга уважителна причина; както и действия, включващи забранени субстанции, които не са забранени при извънсъстезателно тестване, освен ако обстоятелствата като цяло демонстрират, че тези забранени субстанции не са предназначени за реални и правомерни терапевтични цели.

У

Управление на резултати

Административната процедура при потенциално нарушение на антидопинговите правила, която предшества изслушването. Тя включва предварителната проверка на неблагоприятния аналитичен резултат (определяне дали е налице разрешение за терапевтична употреба и/или отклонение от Международния стандарт за тестване и/или Международния стандарт за лаборатории на Световната антидопингова агенция), изпращане на известие до спортиста, в което се описват неговите права, включително правото му да поиска анализ на проба Б, и евентуално, налагане на временно отстраняване.

Учредително събрание на Световната антидопингова агенция

Върховният ръководен и контролен орган на Световната антидопингова агенция. Състои се от равен брой представители на Олимпийското движение и правителствата.

Ф

Фалшифициране

Променянето с непочтена цел или по непочтен начин, оказването на непочтено влияние, непочтената намеса, попречването, подвеждането или участието в измамническо поведение с цел промяна на резултати или възпрепятстване на нормалното протичане на процедури, както и предоставянето на неверни данни на антидопингова организация.

Х

Няма налични термини.

Ц

Целево тестване

Извършването на подбор на спортисти за тестване, при който конкретни спортисти или групи от спортисти се подбират на неслучаен принцип за тестване в определен час.

Ч

Няма налични термини.

Ш

Няма налични термини.

Щ

Няма налични термини.

Ъ

Няма налични термини.

Ь

Няма налични термини.

Ю

Няма налични термини.

Я

Няма налични термини.