Декларации по ЗПК и ЗОНПИ

Лицата, представили декларации преди 06.10.2023г., по чл.35 от ЗПКОНПИ, са декларирали, че не желаят същите да бъдат публикувани на електронната страница на Антидопинговия център /виж отдолу в Регистър/.

Регистър на декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - новоприет ЗПК обн. ДВ бр.84 в сила от 06.10.2023
Вера Стоева чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Вера Стоева чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ- част Интереси