Кой трябва да подаде заявление за РТУ? Кога и къде се подава заявлението?

Кой трябва да подаде заявление за РТУ? Кога и къде се подава заявлението?

Състезателите, които са обект на антидопингови правила и се нуждаят от РТУ, за да приемат забранена субстанция или да използват забранен метод, трябва да се консултират с Антидопинговия център, за да знаят до кого трябва да подадат заявление за РТУ и дали могат да го направят със задна дата.

Спортистите първо трябва да проверят дали съответните медикаменти или методи, които следва да приемат или вече приемат, са включени в Забранителния списък на САА.

Спортистът носи отговорност да информира лекуващия си лекар, че е обвързан с антидопинговите правила. Спортистът и лекарят трябва да проверят Забранителния списък за всеки медикамент или метод, който е предписан. Ако медикаментът/ методът са забранени, да обсъдят незабранени алтернативи и ако няма такива, да подадат заявление за РТУ.

Спортистите носят основната отговорност!

Свържете се с Антидопинговия център, ако срещате затруднения, а също за да определите на какво ниво сте като състезател и изискванията за подаване на заявление за РТУ.

Ако сте спортист на национално ниво, [спортисти с квоти за участие в летни и зимни Олимпийски и Паралимпийски игри, световни и европейски първенства и други международни прояви от висок ранг; спортисти с квоти за участие в младежки летни и зимни Олимпийски и Паралимпийски игри, световни и европейски първенства и други международни прояви от висок ранг; спортисти в индивидуални или отборни спортове, част от национален отбор; спортисти в отборни спортове, които се състезават в най-високата лига в съответния спорт] трябва да подадате заявление за РТУ в Антидопинговия център, веднага щом възникне необходимост, освен в случай на спешни или извънредни обстоятелства.

За субстанции, забранени само по време на състезание, заявление за РТУ се подава поне 30 дни преди следващото Ви състезание.

Моля, вижте раздела „Как да подам заявление за РТУ към Антидопинговия център“, по-долу.

Ако сте непрофесионален спортист ["Непрофесионален спортист" е физическо лице, което е дефинирано по този начин от съответната национална антидопингова организация, при условие обаче, че терминът не включва лице, което в рамките на пет години, преди да извърши нарушение на антидопинговите правила, е било спортист на международно ниво (съгласно определението на всяка международна федерация всъответствие с Международния стандарт за тестване и разследвания МСТР) или спортист на национално ниво (съгласно определението на всяка национална антидопингова организация в съответствие с МСТР), представлявало е държава в международна спортна проява в открита категория или е било включено в регистър на спортистите за тестване или в друг регистър с информация за местонахождение, поддържан от международна федерация или от Антидопинговия център], имате право да подадете заявление за РТУ със задна дата, след като сте били тествани от Антидопинговия център или друга антидопингова организация.

Важна забележка:

РТУ, издадено от Антидопинговия център, е валидно само на национално ниво. Ако сте или станете спортист на международно ниво или ще участване в големи спортни прояви, това РТУ няма да е валидно, освен ако не е признато от съответната Международна федерация (МФ) или Организатора на големи събития. Ваша отговорност е да проверите дали РТУ, издадено от АДЦ, се припознава автоматично от МФ или Организатора на спортното събитие.

Антидопинговият център може да Ви помогне при подаването на заявлението за РТУ, а в случай на необходимост ще Ви съдейства при припознаването на РТУ пред МФ или Организатор на големи спортни събития.

За повече информация, свържете се с АДЦ на: TUE@anti-doping.government.bg

Какво е Разрешение за терапевтична употреба (РТУ)?

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Конфиденциалност на информацията

Как да се свържете с нас

Ретроактивно РТУ

Подновяване на РТУ

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Изисквания при подаване на заявление за РТУ

РТУ по време на големи спортни събития

Regulations on Anti-doping Activities_EN
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions_EN
ADAMS Quick Reference Card – TUEs_EN
Контролен лист към РТУ
Наредба за антидопинговата дейност
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС
Заявление за разрешение за терапевтична употреба