Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта