Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Вие или Антидопинговият центърът разполагате с 21 дни, за да отнесете въпроса до САА за преглед след уведомяване за неприпознаването. Трябва да изпратите същата информация, която сте предоставили на Антидопинговия център и въз основа на която КРТУ на АДЦ е взела решение, чрез защитен онлайн метод или с препоръчана поща на адрес:

WADA Medical DepartmentWorld Anti-Doping Agency

Stock Exchange Tower

800 Place Victoria (Suite 1700)

P.O. Box 120

Montreal (Quebec) H4Z 1B7

Canada

Докато САА излезе с решение, РТУ на Антидопинговия център остава валидно само за състезания на национално ниво и за извън състезателно тестване. Ако въпросът не бъде отнесен до САА за преглед, Антидопинговият център трябва да определи дали първоначалното РТУ, което е издадено, трябва да остане валидно за състезания на национално ниво и извън състезателно тестване.

Кой трябва да подаде заявление за РТУ?Кога и къде се подава заявлението?

Какво е Разрешение за терапевтична употреба (РТУ?

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Конфиденциалност на информацията

Как да се свържете с нас

Ретроактивно РТУ

Подновяване на РТУ

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Изисквания при подаване на заявление за РТУ

Regulations on Anti-doping Activities_EN
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions_EN
ADAMS Quick Reference Card – TUEs _EN
Контролен лист към РТУ
Наредба за антидопинговата дейност
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС
Заявление за разрешение за терапевтична употреба