Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Решението за отказ на РТУ трябва включва писмено обяснение на причината (причините) за отказа. При неясноти, моля, свържете се с Антидопинговия център, за да разберете защо РТУ-то е отказано. Понякога може да липсва информация, диагностичен тест, лабораторни резултати и т.н. В този случай трябва да подадете повторно заявлението за РТУ.

Решението на изпълнителния директор за отказ за издаване на РТУ подлежи на обжалване от спортиста в тридневен срок пред Българския спортен арбитраж към Българския олимпийски комитет. Решението на Българския спортен арбитраж може да бъде обжалвано от САА пред Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария (САС).

Кой трябва да подаде заявление за РТУ?Кога и къде се подава заявлението?

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Какво е Разрешение за терапевтична употреба (РТУ)?

Конфиденциалност на информацията

Как да се свържете с нас

Ретроактивно РТУ

Подновяване на РТУ

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Изисквания при подаване на заявление за РТУ

РТУ по време на големи спортни събития

Regulations on Anti-doping Activities_EN
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions_EN
ADAMS Quick Reference Card – TUEs _EN
Контролен лист към РТУ
Наредба за антидопинговата дейност
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС
Заявление за разрешение за терапевтична употреба