Подновяване на Разрешение за терапевтична употреба

Как да подновите своето Разрешение за терапевтична употреба?

Всяко РТУ се издава за определен период, в края на който изтича автоматично. Ако трябва да продължите да използвате забранената субстанция или метод, Вие носите отговорност да подадете ново заявление за РТУ с актуализирана медицинска информация преди изтичане срока на предходното, така че да има достатъчно време за вземане на решение преди изтичане му.

Важна забележка:

Наличието, използването, притежаването или прилагането на забранена субстанция или метод трябва да съответстват на условията на издаденото Ви РТУ. Следователно, ако се нуждаете от съществено различна доза, честота, път или продължителност на прилагане, трябва да се свържете с Антидопинговия център, тъй като е възможно тези обстоятелства да налагат подаването на ново заявление за РТУ. Някои медикаменти и дозировки, напр. инсулин, често се модифицират по време на лечението и тези възможни вариации трябва да бъдат споменати от лекуващия лекар в заявлението за РТУ и обикновено биха били приети от Комисията за РТУ.

Кой трябва да подаде заявление за РТУ?Кога и къде се подава заявлението?

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Конфиденциалност на информацията

Как да се свържете с нас

Ретроактивно РТУ

Какво е Разрешение за терапевтична употреба (РТУ)?

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Изисквания при подаване на заявление за РТУ

РТУ по време на големи спортни събития

Международен стандарт за разрешение за терапевтична употреба
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions_EN
Контролен лист към РТУ
Заявление за разрешение за терапевтична употреба