Целево-ориентирана програма „За честна игра“

Целево-ориентирана програма „За честна игра“

От 14 до 17 май 2018г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение „За честна игра“ на национални състезатели по плуване. Участниците бяха запознати с нарушенията на спортната етика, процедурата за допингов контрол, правата и техните задълженията, промените по забранителния списък за 2018г., издаване на разрешение за терапевтична употреба, вредите от употребата на забранени субстанции, хранителните добавки и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. След лекцията бяха дискутирани въпроси за медикаменти, както и програмата „Speak up” на Световната антидопингова агенция и еквивалентно „Сигнал за допинг нарушение“ на Антидопинговия център. Всички присъстващи, решаваха тест за проверка на знания от обучението и попълниха анонимна анкета за оценка на обучението.