Targeted program "For fair play"

Targeted program "For fair play"

От 14 до 17 май 2018г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение „За честна игра“ на национални състезатели по плуване. Участниците бяха запознати с нарушенията на спортната етика, процедурата за допингов контрол, правата и техните задълженията, промените по забранителния списък за 2018г., издаване на разрешение за терапевтична употреба, вредите от употребата на забранени субстанции, хранителните добавки и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. След лекцията бяха дискутирани въпроси за медикаменти, както и програмата „Speak up” на Световната антидопингова агенция и еквивалентно „Сигнал за допинг нарушение“ на Антидопинговия център. Всички присъстващи, решаваха тест за проверка на знания от обучението и попълниха анонимна анкета за оценка на обучението.
Lastest news