Права и задължения при тестване

В интерес на всеки спортист е да бъде добре запознат с протичането на стандартните процедури за взимане на проби при тестване по време на състезание и извън състезание.

При тестване по време на състезание и извън състезание, всеки спортист е длъжен:

• да се намира в полезрението на длъжностно лице по допингов контрол от момента, в който му бъде връчено известие, че подлежи на допингов контрол, до приключването на процедурата за взимане на проби;
• да се легитимира с подходящ документ за самоличност;
• да изпълнява процедурите за взимане на проби (неизпълението им може да бъде разгледано като нарушение на антидопинговите правила, в зависимост от съответните обстоятелства);
• да се яви в станцията за допингов контрол незабавно, освен ако има основателна причина за закъснение.

При тестване по време на състезание и извън състезание, всеки спортист има право:

• на придружител;
• на преводач при условие, че има такъв на разположение;
• да задава допълнителни въпроси, свързани с процедурата за допингов контрол;
• да поиска процедурата да протече с модификации (при условие, че става дума за спортист с увреждания);
• сам да избере от предоставените му пособия за даване и запечатване на пробата;
• да отрази на формуляра за допингов контрол всички свои възражения и коментари, свързани с протичането на процедурата.

Всеки спорист има право да поиска разрешение от длъжностното лице по допингов контрол да се яви в станцията за допингов контрол със закъснение. Това е възможно само при определени обстоятелства, като през цялото време спортистът трябва бъде под наблюдението на длъжностното лице по допингов контрол.

При тестване по време на състезание спортистът може да поиска разрешение да се яви в станцията за допингов контрол със закъснение в следните ситуации:

• участие в церемония по награждаване;
• участие в пресконференция;
• непосредствено участие в друго състезание;
• разгряване;
• получаване на медицинска помощ;
• осигуряване на представител и/или преводач;
• представяне на документ за самоличност.

При тестване извън състезание, отлагане на явяването в станцията за допингов контрол е допустимо само за:

• осигуряване на представител;
• довършване на тренировъчно занимание;
• оказване на медицинска помощ;
• представяне на документ за самоличност.

След края на процедурата за взимане на проби, спортистът има право да изиска екземпляр от формуляра за допингов контрол, който се попълва по време на провеждането й.

Основни права и задължения

Права при положителна проба А

Права и задължения на спортистите от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център

Права и задължения при кандидатстване за разрешение за терапевтична употреба