Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г., изм., бр. 35 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 62 и 97 от 2013 г., бр. 88 от 2016, бр. 46 от 2020 г., изм. и доп., бр. 6 от 2021 г.):

Доклад
ПМС
ЧПОВ
Становище на ДМА
Справка от обществени консултации