Процедура за изключение от правилото на 6-месечно писмено уведомление след оттегляне от спорта и форма за заявка от спортисти

ЧЛЕН 5.6.1. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРАВИЛОТО ЗА 6-МЕСЕЧНО ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ СЛЕД ОТТЕГЛЯНЕ ОТ СПОРТА И ФОРМА ЗА ЗАЯВКА ОТ СПОРТИСТИ

Съгласно Член 5.6.1 на Световния Антидопингов Кодекс (Кодекса), спортист на международно и национално ниво, който се оттегли, докато е в Регистъра на Спортистите за Тестване (РСТ), а след това желае да се върне към активно участие в спорта, може да получи от САА (след консултиране със съответната МФ и НАДО) изключение от правилото за 6-месечно писмено уведомление, ако стриктното прилагане на това правило би било явно несправедливо към спортиста.

Процедура за заявка

• Спортист, желаещ да се възползва от изключение от правилото за 6-месечно писмено уведомление в Член 5.6.1 на Кодекса, трябва да попълни писмена заявка до неговата/нейната НАДО и съответната МФ, като използва шаблона за протокол, достъпен на сайта на САА. • Заявката трябва да бъде до АДО, която е събирала информация за местонахождението на спортиста непосредствено преди да се оттегли. • След като тази АДО даде своето мнение, тя трябва да го прати заявката на спортиста за обсъждане до съответни други АДО. След това, САА ще вземе крайното решение относно заявката на спортиста. • Заявката на спортиста трябва да включва следната информация: • - Точна дата на оттеглянето • - Причина(и) за оттеглянето • - Доказателство, че писмено уведомление за оттеглянето е изпратено до всяко АДО, включващо спортиста в своя РСТ • - Име на РСТ, в който той/тя е бил(а) включен и коя АДО е събирала информация за неговото/нейното местонахождение, ако спортистът е бил включен в повече от един РСТ • - Антидопингова история, т.е. (ако е приложимо) извършено(и) нарушение(ия) на антидопинговите правила и наложените Последствия. • - Причини да желае завръщане към състезателна дейност, вкл. състезателното ниво, на което иска да се завърне спортиста (Национално, Международно, Професионално) • - Основания за искането, вкл. защо стриктното прилагане на изискването за 6-месечно писмено уведомление ще бъде явно несправедливо • Искана дата за завръщане (вкл. специалната(ите) проява(и), в които спортистът желае да участва в рамките на 6-месечния период на уведомление и дали тази (тези) проява(и) е (са) квалификационна(и) проява(и) за голяма(и) проява(и) (уточнявайки голямата проява), която ще се проведе след изтичането на 6-месечния период на уведомление). Спортистът трябва също да уточни дали търсеното изключение е само за една проява (вкл. подробности относно проявата). Всички необходими документи/доказателства трябва да се подадат със заявката на спортиста.

Спортистът и двете АДО имат право да обжалват решения (пред Съда за Арбитраж в Спорта или прид институцията за преглед на национално ниво, както е приложима), в съответствие на Член 13.2 на Кодекса.

Права и задължения при тестване

Права при положителна проба А

Права и задължения на спортистите от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център

Права и задължения при кандидатстване за разрешение за терапевтична употреба

Формуляр за връщане на спортисти към състезателна дейност по–рано от 6 месеца