Антидопингов център
Меню

Направление "Антидопингови програми"

Направление "Антидопингови програми" осъществява администриране и управление на антидопинговата дейност, контролна дейност, обучителна дейност и информационна и международна дейност.

I.Администрирането и управлението на антидопинговата дейност се осъществява чрез:

1. използване на системата АДАМС по реда на Наредбата за антидопинговата дейност, приета с Постановление № 147 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 47 от 2019 г.), и Международния стандарт за тестване и разследвания на Световната антидопингова агенция;

2. участие в дейността на Експертната група управление на резултатите от допинговия контрол при:

а) атипични резултати;

б) неблагоприятни аналитични резултати за установяване на нарушения на антидопинговите правила съгласно Международния стандарт за управление на резултатите;

в) възможни нарушения на изискванията за местонахождение на спортиста;

г) неаналитична информация за възможни нарушения на антидопинговите правила от спортист и/или спортно-технически персонал;

3. уведомяване на изпълнителния директор за атипични резултати или възможни нарушения на антидопинговите правила и изготвяне на предложения за процедури по тях по реда на Наредбата за антидопинговата дейност и Световния антидопингов кодекс.

II.Контролната дейност се осъществява чрез:

1. поддържане на Регистър на спортистите за тестване;

2. поддържане на Вторичния регистър на спортистите за тестване;

3. поддържане на Регистъра за отборни местонахождения;

4. поддържане на Регистър на членовете на антидопинговите екипи;

5. изготвяне на предложения за акредитиране на лицата, имащи право да участват в антидопинговите екипи;

6. разглеждане на заявления и изготвяне на становища относно искания на спортисти за издаване на разрешения за терапевтична употреба на субстанции и методи, включени в Забранителния списък на Световната антидопингова агенция, от Комисията за разрешения за терапевтична употреба с участие на външни експерти, лекари-специалисти в съответната област;

7. съблюдаване спазването на Международния стандарт за тестване и разследвания при свързаните с допинговия контрол процедури.

III.Обучителната дейност се осъществява чрез:

1. обучение на лица за придобиване право на участие в дейността на антидопинговите екипи;

2. обучение за използване на системата АДАМС;

3. разработване и реализиране на обучителни програми за антидопинговите правила на състезатели, спортно-технически и други лица;

4. провеждане на разяснителни антидопингови кампании и подготовка на свързани с тях информационни материали.

IV.Информационната и международната дейност се осъществяват чрез:

1. осигуряване на международната кореспонденция и сътрудничество на центъра;

2. осигуряване на контактите на центъра със средствата за масово осведомяване;

3. поддържане и обновяване на информацията на електронната страница на Антидопинговия център.