Процедурата за взимане на проби в 5 стъпки

СТЪПКА 1 – Известяване

Служител по допингов контрол връчва известие на спортиста, че е избран за участие в процедура за допингов контрол и го приканва да се подпише на формуляра за допингов контрол, за да потвърди, че е запознат със своите права и задължения. При поискване, спортистът е длъжен да се легитимира с документ за самоличност и/или акредитационна карта за спортна проява със снимка.

От момента, в който му бъде връчено известието, до приключването на процедурата за взимане на проби, спортистът е под непрекъснато наблюдение от страна на служителя по допингов контрол.

СТЪПКА 2 – Явяване в станцията за допингов контрол

Спортистът е длъжен да се яви в станцията за допингов контрол незабавно, след като бъде известен, че подлежи на проверка. Явяването в станцията за допингов контрол може да бъде отложено само с разрешение на служителя по допингов контрол в следните случаи:

По време на състезание:

• участие в церемония по награждаване; • участие в пресконференция; • непосредствено участие в друго състезание; • разгряване; • получаване на медицинска помощ; • осигуряване на представител и/или преводач; • представяне на документ за самоличност.

Извън състезание:

• осигуряване на представител; • довършване на тренировъчно занимание; • получаване на медицинска помощ; • представяне на документ за самоличност.

Разрешение за отлагане на явяването в станцията за допингов контрол може да бъде искано и по други поводи, стига да са основателни.

СТЪПКА 3 – Избор на пособие за даване на проба

Служителят по допингов контрол оставя спортистът сам да избере пособие за даване на уринна и/или кръвна проба. Спортистът трябва да се увери лично, че пособието, което избира, не е манипулирано, и че средствата за запечатването му са с ненарушена цялост. При съмнение в качеството на избраното пособие, спортистът има право да избере ново. При необходимост от съдействие при избора или премахването на опаковката на пособието за взимане на проба, спортистът може да се обърне към своя представител или към служителя по допингов контрол. Пособието за даване на проба трябва непрестанно да се намира в полезрението на спортиста (и/или в полезрението на неговия представител) и в полезрението на служителя по допингов контрол.

СТЪПКА 4А – Даване на уринна проба

Служителят по допингов контрол приканва спортистът да се съблече от кръста до колената и да запретне ръкави до нивото на лакътя, за да може да наблюдава безпрепятствено физиологичното предоставяне на пробата. Служителят по допингов контрол, което наблюдава процеса на даване на пробата, трябва да бъде от пола на спортиста. Минималното количество урина, което спортистът трябва да предостави, е 90 ml. При даването на пробата спортистът няма право да иска съдействие от служителя по допингов контрол, а само от своя представител.

Служителят по допингов контрол приканва спортиста да раздели предоставената уринна проба на две части – проба А и проба Б. За целта на спортиста се дава възможност да избере запечатан комплект, който се състои от картонена кутия, съдържаща две бутилки. Спортистът се уверява, че комплектът не е манипулиран, че средствата за запечатването му са с ненарушена цялост и че бутилките са празни и неразпечатани.

Спортисът напълва първо бутилката за проба Б до маркираното ограничение. Останалата урина спортитът излива в бутилката за проба А. Необходимо е да бъде оставено съвсем малко количество урина в чашката, в която е дадена пробата. Служителят по допингов контрол приканва спортиста да запечата бутилките в специални найлонови пликове и да ги постави обратно в кутията.

За да се увери, че пробата е годна за анализ, служителят по допингов контрол измерва пред спортиста нейното относително тегло, като за целта използва остатъчната урина от чашката. Ако се окаже, че пробата не е годна за анализ, спортистът може да бъде помолен да даде още една или няколко проби.

СТЪПКА 4Б – Даване на кръвна проба

Служител по взимане на кръв избира подходяща вена за взимане на кръвна проба и почиства кожата със стерилна марля или тампон, напоен с дезинфекциращ разтвор. Вената, от която ще бъде взета кръвната проба, не трябва да е на място, което може да окаже неблагоприятен ефект върху здравословното състояние или спортните постижения на спортиста. Служителят по взимане на кръв има право на не повече от три опита да източи кръв от вената директно в епруветката(ите) за взимане на пробата. След това мястото, от което е взета пробата, се превързва. Пробата се запечатва от спортиста или от служителят по взимане на кръв в специални контейнери. Спортистът се уверява, че няма изтичане на кръв нито от епруветките, нито от контейнерите. Запечатаните по този начин кръвни проби се съхраняват при температура, която гарантира тяхната годност за анализ.

СТЪПКА 5 – Попълване на формуляра за допингов контрол

Служителят по допингов контрол записва кодовите номера на бутилките за проба А и проба Б във формуляр за допингов контрол и приканва спортиста да провери достоверността на записаните данни. Служителят по допингов контрол приканва спортиста да декларира:

• приетите лекарствени средства, хранителни добавки и/или кръвопреливания; • притежанието на разрешение за терапевтична употреба (в случай, че притежава такова).

Служителят по допингов контрол приканва спортиста да впише своите коментари и/или възражения по отношение на проведената процедура във формуляра за допингов контрол. След това спортистът проверява точността на информацията, записана във формуляра, и го подписва, след като се увери, че всички въведени данни са верни и че на екземпляра, който е предназначен за лабораторията, няма данни, които могат да бъдат свързани с неговата самоличност. Накрая служителят по допингов контрол връчва екземпляр от формуляра на спортиста.

Относно процедурата за взимане на проби

Ролята на представителя на спортиста