Ролята на представителя на спортиста

Всеки спортист има право да участва в процедурата за взимане на проби със свой представител – треньор, член на спортно-техническия екип, роднина, приятел или друго лице по негов избор. Ролята на представителя е да съблюдава за правилното протичане на процедурата и да асистира на спортиста, когато това е необходимо и позволено. Ако спортистът е непълнолетен, освен гореспоменатите лица може да присъства и негов родител, настойник или друго лице. Добре е представителят на спортиста да е предварително запознат с процедурата за взимане на проби и да е наясно по какъв начин може да оказва съдействие. Спортистът трябва да избере своя представител, когато бъде известен, че ще участва в процедура за взимане на проби.

Относно процедурата за взимане на проби

Процедурата за взимане на проби в 5 стъпки