Съобщение във връзка с промени в Наредбата за антидопинговата дейност (приета с ПМС № 5 от 15.01.2021 г., обн., ДВ, бр. 6 от 2021 г., изм. и доп., бр. 3 от 2024 г.)

Съгласно извършени промени в Наредба за антидопинговата дейност, считано от 09.01.2024г. наименованието Регистър на спортистите за тестване (РСТ) се променя на Списък на спортистите за тестване (ССТ), Вторичен регистър на спортисти за тестване (ВРСТ) се променя на Вторичен списък на спортисти за тестване (ВССТ) и Регистър за отборни местонахождения се променя на Списък за отборни местонахождения.