Права и задължения на спортистите от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център

Спортистите от регистъра за тестване на Антидопинговия център са длъжни да предоставят информация за местонахождение чрез Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС).

Информацията за местонахождение се предоставя в срок преди първия ден на всяко тримесечие от началото на календарната година. Следователно, принципните срокове за предоставяне на информация за местонахождение са:

• 31 декември (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците януари, февруари и март);
• 31 март (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците април, май и юни);
• 30 юни (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците юли, август и септември);
• 30 септември (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците октомври, ноември и декември).

Информацията за местонахождение, която всеки спортистист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център е длъжен да предоставя, трябва да съдържа минимум следните данни:

• за всеки ден от съответното предстоящо тримесечие – по един конкретен 60-минутен интервал в диапазона от 05:00 ч. до 23:00 ч., в рамките на който спортистът ще бъде на разположение и достъпен за тестване на конкретно място;
• за всеки ден от съответното предстоящо тримесечие – точен адрес на мястото, на което спортистът ще нощува (вкъщи, на хотел, на квартира или др.);
• за всеки ден от съответното предстоящо тримесечие – наименованията и адресите на местата, на които спортистът ще тренира, работи или участва в други обичайни занимания, както и съответните часови диапазони на тяхното провеждане;
• наименованията и адресите на всички места, на които спортистът ще участва в състезания през тримесечието, както и съответните дати;
• точен адрес за кореспонденция и адрес на електронна поща, които ще бъдат използвани от Антидопинговия център (или друга компетентна антидопингова организация) за изпращане на официални известия.

В случай, че желае, всеки спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център има право да делегира задължението за предоставяне на информация за местонахождение на друго лице. За целта е необходимо спортистът и съответното друго лице да попълнят и изпратят на Антидопинговия център специален формуляр. Важно е да се знае, обаче, че отговорността за коректното изпълнение на задължението за предоставяне на информация за местонахождение, както и на задължението да бъде на разположение за тестване в рамките на 60-минутния интервал, винаги се поема от спортиста.

В случай, че спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център не предостави в срок информация за местонахождение или не бъде открит за тестване на мястото, на което е посочил, че ще се намира в рамките на даден 60-минутен интервал за конкретен ден, Антидопинговият център (друга компетентна антидопингова организация) има право да започне процедура по доказване на т. нар. явно неуспешно подаване или, съответно – явна пропусната проверка. В различните етапи на тази процедура спортистът има право:

• да даде отговор защо не е спазил срока за предоставяне на информация за местонахождение или, съответно – защо не се е намирал на мястото, определено за тестване по време на 60-минутния интервал за съответния ден;
• да поиска административно разглеждане на случая, което се провежда въз основа на всички писмени сведения.

Всяко доказано неуспешно подаване и всяка доказана пропусната проверка, се записва на името на съответния спортист. При 3 пропуснати проверки и/или неуспешни подавания, извършени в срок 12 месеца, Антидопинговият център отнася случая за разглеждане до Дисциплинарната комисия към Българския Олимпийски комитет като нарушение на антидопинговите правила по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредбата за антидопинговата дейност. При доказване на нарушение, санкцията е лишаване от права за срок от една до две години, а при второ такова нарушение – лишаване от права за срок от две до четири години.

Основни права и задължения

Права и задължения при тестване

Права при положителна проба А

Права и задължения при кандидатстване за разрешение за терапевтична употреба