Права и задължения при кандидатстване за разрешение за терапевтична употреба

Всеки спортист има право да кандидатства за разрешение за терапевтична употреба, в случай че му се налага да използва забранена субстанция или метод с лечебна цел. Молбата за разрешение за терапевтична употреба се подава до международната федерация в случай, че:

• спортистът е включен в нейния регистър на спортистите за тестване;
• спортистът ще участва в международна спортна проява, за която се изисква разрешенията за терапевтична употреба да бъдат издадени по реда на правилата на международната федерация.

Във всички останали случаие, молбата за разрешение за терапевтична употреба се подава до Антидопинговия център лично, по електронна поща (TUE@anti-doping.government.bg) или по факс (02 862 60 54).

За да бъде разгледана, молбата за разрешение за терапевтична употреба задължително трябва:

• да е попълнена правилно и изчерпателно;
• да съдържа всички необходими медицински доказателства в подкрепа на диагнозата (анамнези, резултати от прегледи, лабораторни, образни или др. изследвания и т.н.);
• да е подадена в срока, определен от организацията, която ще я разглежда (срокът за разглеждане на молбите, които се подават до Антидопинговия център е 21 дни).

Аргументите, свързани с диагнозата и лечението, както и срока на валидност на разрешението за терапевтична употреба, трябва да се ръководят от медицинската информация на Световната антидопингова агенция в подкрепа на решенията на комисиите за разрешения за терапевтична употреба.

При получаване на отказ за издаване на разрешение за терапевтична употреба, всеки спортист извън регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център има право:

• да обжалва отказа в тридневен срок пред Българския спортен арбитраж към Българския олимпийски комитет.

При получаване на отказ за издаване на разрешение за терапевтична употреба, всеки спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център и/или международна федерация има право:

• да обжалва отказа за собствена сметка пред Комисията за разрешения за терапевтична употреба към Световната антидопингова агенция.

Важно е да се знае, че Световната антидопингова агенция има право по всяко време да преразгледа всяко решение за издаване на разрешение за терапевтична употреба на спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център. При това положение, спортистът има право:

• да обжалва решението на Световната антидопингова агенция за собствена сметка пред Спортния арбитражен съд в Лозана (Швейцария).

Основни права и задължения

Права и задължения при тестване

Права при положителна проба А

Права и задължения на спортистите от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център