Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център

Становище на дир. "Модернизация на администрацията" на МС
Предварителна частична оценка на въздейтсвие
Доклад от министъра на младежта и спорта
Проект на ПМС