НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪНШНО ДОПИНГ ТЕСТВАНЕ

Ръководството на Антидопингов център уведомява:

СЧИТАНО ОТ01.01.2014г. се преустановява практиката

заявеното да се заплаща със средства на Центъра и в последствие да се фактурират извършените разходи на заявителя.

СЧИТАНО ОТ 01.01.2014г. спортните федерации и организации, които заявяват допинг тестване трябва да имат предвид следното:

  • Анализът на допинг пробите ще се заплаща от организацията-заявител директно на Лабораторията извършила анализа.
  • Транспортът ще се заплаща директно на фирмата осъществила транспортирането до лабораторията по клиентски номер на организацията възложител на допинг тестването. Изборът на транспортните фирми трябва да е съобразен с изискванията наWADA.
  • Хонорарите на антидопинговите екипии всички разходи при командироването им /пътни, дневни и нощувки/ ще се заплащат от организацията възложител в публикуваните размери и по съществуващата към момента практика, но не по-късно от три работни дни след приключване на проявата.
  • Сетовете за допинг пробите-до 20/двадесет/броя ще се заплащат на Антидопинговия център по банков път от организацията възложител след издаване на фактура най-късно един ден преди извършване на допинг тестването. СЕТОВЕТЕ за допинг пробите над 20 броя СЕ ЗАКУПУВАТ ОТ фирма“BERLINGER”

    С оглед на по-добра оперативностданните за фактурата трябва да са посочени в оторизационното писмо, както и факс на който да се изпрати копие на фактурата.

    Продължава практиката опаковането и предоставянето на взетите допинг проби на транспортната фирма, посочена от възложителя да се извършва от Антидопинговия център след предоставяне на клиентски номер на възложителя.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ФИНАНСОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВСЯКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ /БЪЛГАРСКА ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА/ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯ НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР КОПИЕ ОТ ФИНАНСОВ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ПЛАЩАНЕТО НА ТРАНСПОРТА И АНАЛИЗА НА ДОПИНГ ПРОБИТЕ.