Антидопингов център
Меню

Направление „Правно и административно обслужване“

Правното обслужване на центъра се осъществява чрез:

1. оказване на съдействие по правни въпроси, изготвяне на становища и справки;

2. осъществяване на процесуалното представителство на центъра пред съдилищата и другите правораздавателни органи;

3. законосъобразното съставяне на актове за назначаване и освобождаване на служителите;

4. подготовка на отговори и даване на становища по постъпили жалби, сигнали и предложения;

5. предложения за нормативни промени и разработването на такива промени;

6. изготвяне и съгласуване за законосъобразност на проекти на договори, както и мотивирани становища;

7. изготвяне на документи по назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите съгласно действащото законодателство;

8. подпомагане на изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му.

Административното обслужване на центъра и на неговата администрация се осъществява се изразява във:

1. организирането и поддържането на деловодната система съобразно действащото законодателство и вътрешните актове;

2. организирането и осигуряването на архива на центъра;

3. организирането и осъществяването на движението на кореспонденцията и нейното съхраняване;

4. организиране извършването на преводи на материали във връзка с дейността на центъра;

5. осъществяването на протоколната дейност и организирането на семинари, работни срещи и други мероприятия на центъра;

6. координация на обучението и командироването на служителите в центъра.