Какво е списък на спортисти за тестване?

Съгласно дефиницията на Световния антидопингов кодекс и Наредба за антидопинговата дейност, списък на спортисти за тестване е „списъкът на високоразрядните спортисти, подлежащи на състезателно и извънсъстезателно тестване, който всяка международна спортна организация и национална антидопингова организация изготвя във връзка със своя план за разпределение на проверките”.

Но какво е специалното на това даден спортист да бъде включен в списък на спортисти за тестване? Отговорът е: задължението да предоставя информация за местонахождение. Целта е антидопинговите организации да бъдат улеснени при откриването на спортиста и подлагането му на извънсъстезателни проверки.

По принцип, информацията за местонахождение се предоставя съобразно конкретните правила на съответната организация (национална антидопингова организация или международна федерация), която е включила спортиста в своя списък на спортисти за тестване. Повечето организации, включително Антидопинговият център, изискват информацията за местонахождение да бъде предоставяна чрез Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС).

Друго важно нещо, което всеки спортист включен в списък на спортисти за тестване е длъжен да знае, е че ако му се налага да кандидатства за разрешение за терапевтична употреба, съответната молба и придружаващата я документация също се подават чрез АДАМС.

Видове списъци на спортисти за тестване

Наредба за антидопинговата дейност
Инструкция за критериите за включване на спортисти в списъка на спортистите за тестване на Антидопинговия център