Изисквания при подаване на заявление за Разрешение за терапевтична употреба

Изисквания за издаване на РТУ

За да бъде издадено РТУ, трябва да бъдат изпълнени всички четири критерия, заложени в Международния стандарт за разрешение за терапевтична употреба (ISTUE) (член 4.2):

  • Спортистът да има ясно диагностицирано медицинско състояние, което изисква лечение със забранена субстанция или метод;
  • Според баланса на вероятностите, терапевтичната употреба на субстанцията да не предизвика значително подобряване на постиженията на спортиста след нормализиране на здравословното му състояние.
  • Забранената субстанция или метод да е посочена като лечение за медицинското състояние и няма приемлива разрешена терапевтична алтернатива;
  • Необходимостта да се използва този субстанция или метод да не бъде следствие от предварителната употреба (без РТУ) на забранена субстанция или метод.

Кой трябва да подаде заявление за РТУ?Кога и къде се подава заявлението?

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Конфиденциалност на информацията

Как да се свържете с нас

Ретроактивно РТУ

Подновяване на РТУ

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Какво е Разрешение за терапевтична употреба (РТУ)?

Заявление за разрешение за терапевтична употреба
Контролен лист към РТУ
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions_EN
Глюкокортикоиди и Разрешение за терапевтична употреба
Glucocorticoids and Therapeutic Use Exemptions
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС
ADAMS Quick Reference Card – TUEs_EN
Наредба за антидопинговата дейност
Regulations on Anti-doping Activities_EN