Антидопингов център
Меню

Главен секретар

Главният секретар на АЦ осъществява административното ръководство на центъра, като:

1. ръководи, организира, координира и контролира дейността на организационните звена на центъра;

2. организира разпределянето на задачите за изпълнение;

3. осъществява общ контрол по изпълнението на възложените задачи;

4. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор;

5. осъществява контрол върху входящата и изходящата кореспонденция;

6. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на информацията;

7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.