Антидопингов център
Меню

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор на центъра има следните правомощия:

1. ръководи и контролира дейностите на центъра;

2. отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по чл. 4а и за осъществяване на финансовото управление и контрол в съответствие с принципите и изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

3. представлява центъра пред трети лица;

4. осигурява защита и носи отговорност за информацията, свързана с дейностите на центъра;

5. изпълнява функциите на работодател по отношение на работещите в центъра;

6. утвърждава длъжностното разписание на служителите на центъра;

7. провежда информационната политика на центъра;

8. одобрява външните експерти, утвърждава състава на антидопинговите екипи и размера на възнагражденията им;

9. представя на министъра на младежта и спорта ежегоден доклад за дейността на центъра в срок до 20 февруари на следващата година;

10. прави предложения до министъра на младежта и спорта за налагане на санкции на спортни организации във връзка с нарушение на антидопинговите правила от спортисти и спортно-технически лица;

11. в случаите, когато контролният анализ потвърждава неблагоприятния резултат от анализа на проба "А", уведомява съответните лица по реда на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;

12. издава или отказва издаването на разрешение за терапевтична употреба на субстанции и методи, включени в Забранителния списък;

13. сезира Дисциплинарната комисия при Българския олимпийски комитет при условията и по реда на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;

14. утвърждава ценоразпис на услугите, извършвани от центъра;

15. сключва споразумения с международни федерации и национални антидопингови организации за извършване на допингов контрол;

16. издава сертификати на лицата, които имат право да участват в антидопинговите екипи;

17. създава работни групи за решаване на проблеми и за изпълнение на конкретни задачи от компетентността на центъра;

18. оправомощава лица, които да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания;

19. осъществява други дейности, свързани с управлението и функционирането на центъра;

20. издава наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания.