Срокове за предоставяне на информация за местонахождение

Информацията за местонахождение се предоставя в срок преди първия ден на всяко тримесечие от началото на календарната година, освен ако в правилата на съответната антидопингова организация е предвидено друго. Следователно, принципните срокове за предоставяне на информация за местонахождение са:

• 31 декември (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците януари, февруари и март); • 31 март (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците април, май и юни); • 30 юни (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците юли, август и септември); • 30 септември (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците октомври, ноември и декември).

Информацията за местонахождение, която трябва да бъде предоставена до горните срокове, трябва да съдържа данни за това къде ще се намира спортистът през всеки един ден от съответното предстоящо тримесечие. Напълно нормално е в началото на тримесечието спортистът да не е съвсем наясно какво ще бъде точното му местонахождение всеки ден три месеца напред. Все пак, спортистът е длъжен да спази крайния срок като предостави възможно най-точните данни, с които разполага въз основа на това къде предполага, че ще се намира през цялото предстоящо тримесечие, след което да ги обновява в хода на тримесечието, така, че те да бъдат винаги точни и актуални.

Кой предоставя информация за местонахождение и защо?

Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение

Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение

Как се предоставя информация за местонахождение?

Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни
Инфомационен формуляр – Обработване на лични данни в АДАМС
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център
Кратък наръчник за предоставяне на информация за местонахождение чрез АДАМС