Ретроактивно Разрешение за терапевтична употреба (РТУ със задна дата)

Мога ли да кандидатствам за РТУ със задна дата?

Можете да кандидатствате за РТУ със задна дата до Антидопинговия център само ако:

  • Ако Ви е оказана спешна медицинска помощ или спешно лечение.
  • Не е имало достатъчно време, възможност или поради други извънредни обстоятелства, не е било възможно да подадете заявлението за РТУ, преди да бъдете тествани.
  • Ако сте непрофесионален спортист и съгласно правилата на Антидопинговия център не сте имали право, или не е било необходимо да кандидатствате предварително за РТУ.
  • Вие сте непрофесионален спортист, който не е под юрисдикцията на международна федерация или национална антидопингова организация, и сте бил тестван.

Дали сте положителна допинг проба за субстанция, забранена само по време на състезание (например глюкокортикоиди) и приета извън състезателно. При редки и изключителни обстоятелства и независимо от която и да е друга разпоредба в МСРТУ, можете да кандидатствате и да Ви бъде издадено ретроактивно РТУ (със задна дата) за забранена субстанция или метод, ако според Кодекса би било явно несправедливо да не Ви бъде издадено такова. В този случай ретроактивно РТУ бива издадено само след предварителното одобрение на САА, като САА може по своя преценка да се съгласи или да отхвърли решението на Антидопинговия център.

Важна забележка:

Употребата на забранена субстанция или метод без РТУ, може да доведе до нарушаване на антидопинговите правила.

В случай, че е необходимо подаване на заявление за ретроактивно РТУ след като сте били тествани, САА препоръчва да имате подготвено медицинско досие и заявление за РТУ, които да подадете за разглеждане.

Кой трябва да подаде заявление за РТУ?Кога и къде се подава заявлението?

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Конфиденциалност на информацията

Как да се свържете с нас

Какво е Разрешение за терапевтична употреба (РТУ)?

Подновяване на РТУ

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Изисквания при подаване на заявление за РТУ

Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС
Международен стандарт за разрешение за терапевтична употреба
Regulations on Anti-doping activities_EN
ADAMS Quick Reference Card – TUEs_EN
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions_EN
Контролен лист към РТУ
Заявление за Разрешение за терапевтична употреба