Антидопингов център
Меню

Антидопингов център

Антидопинговият център /АЦ/ е е орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта.

АЦ е юридическо лице на бюджетна издръжка, което се управлява и представлява от изпълнителен директор - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на младежта и спорта.

АЦ е специализиран контролен орган по смисъла на чл. 66, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Функциите на АЦ са:

1. организира и провежда допингов контрол на:

а) спортистите, картотекирани към лицензирани спортни организации на територията на Република България;

б) спортистите от страните, подписали Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, съставен на 12 септември 2002 г. във Варшава (ДВ, бр. 82 от 2005 г.) и ратифициран със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 17 от 2005 г.), когато те пребивават на територията на Република България;

в) спортистите, участващи в международни състезания на територията на Република България, по искане от международните спортни организации;

2. приема годишен план за провеждане на допингов контрол;

3. изисква информация от българските спортни организации, необходима за провеждане на допингов контрол и за изготвяне и поддържане на Регистъра на спортистите за тестване;

4. поддържа регистър на спортистите, преминали допингов контрол, и на получените резултати и отчита изпълнението на наказанията, наложени от българските спортни организации, за нарушаване на антидопинговите правила;

5. разпространява действащия Списък на забранените субстанции и методи съгласно Международния стандарт на Световната антидопингова агенция и своевременно информира българските спортни организации за влизането му в сила;

6. подпомага, разработва, насърчава и контролира реализирането на антидопингови програми и провежда антидопингови кампании;

7. осъществява международно сътрудничество в качеството си на национална антидопингова организация;

8. следи за спазване на международните стандарти за допингов контрол;

9. изготвя и поддържа Регистър на спортистите за тестване.