Планирани дейности на Антидопинговия център за 2015 г.

Задача

Срок

1. Годишен план за разпределение на проверките за допингов контрол за 2016г.:

  • състезателен контрол -269;
  • извънсъстезателен контрол – 100 уринни и 43 кръвни проби;

целогодишно

2. Изготвяне на годишен отчет за 2014

01.02.2015

3. Обновяване на сайта на Антидопинговия център

целогодишно

4. Изготвяне на предложения за промени във вътрешните правила за дейността на контролно-медицинската комисия в Антидопинговия център във връзка с комисия в Антидопинговия център във връзка с Световния Антидопингов Кодекс от 2015 г.

целогодишно

5. Преглед и обновяване на Регистъра на спортистите за тестване

всяко тримесечие

6. Подготовка на документацията по номенклатура за съхранение в архива на АЦ

целогодишно

7. Осъществяване на допингов контрол:

а) съгласно годишния план за разпределение на проверките;

б) на спортисти от Регистъра на спортистите за тестване;

в) по искане на външни организации - български и международни федерации.

целогодишно

8. Управление на аналитичните резултати

целогодишно

9. Разрешения за Терапевтична Употреба:

а) издаване на РТУ

б) поддържане на архива на РТУ

целогодишно

10. Курс за реобучение на лица, участващи в дейността на антидопинговите екипи, обучени през 2012-2013 г.

март

11. Антидопингово обучение:

а) спортисти;

б) спортни лекари;

в) спортно-технически персонал;

съгласно предварително изготвен график - целогодишно

12. Поддържане на Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АDAMS)

целогодишно

13. Инструктаж на спортисти/упълномощени от тях лица за ползване на АДАМС

целогодишно

14. Обучение по публична администрация на служители от Антидопинговия Център

съгласно обявените срокове на курсовете

15. Изпълнение на Националната стратегия за борба срещу допинга в спорта 2014 – 2020 г.

целогодишно

16. Прилагане на стандарт ISO 9001:2008

целогодишно

17. Подготовка за надзорен одит по ISO 9001:2008

ноември

18. Международна дейност:

а/ в работата на комисии към САА, ЮНЕСКО или Съвета на Европа;

б/ участие в конференции по въпросите за допинга

целогодишно

19. Отчитане изпълнението на проект „Антидопингово обучение срещу фалшивото самоутвърждаване“, финансиран от ЮНЕСКО, вкл. Създаване и поддържане на сайт за проекта

март

20. Изготвяне на годишен план за разпределение на проверките за 2016 г.

30.11.2015

21. Изготвяне на план за дейността на Центъра за 2016 г.

30.11.2015