Постижения и добри практики на антидопинговата система в Белгия Доклад от визита на Мониторинговата група на Антидопинговата конвенция (T-DO) към Съвета на Европа

@CoE_Sports, #CoE4Sport

По покана от Секретариата на Конвенцията за борба срещу употребата на допинг в спорта към Съвета на Европа (T-DO), главният секретар на Антидопингов център г-жа Силвия Миндова взе участие в оценяващ екип към Мониторинговата група на Антидопинговата конвенция (T-DO) с визита в гр. Брюксел, Белгия в периода 24.01.-26.01.2023г. Целта на визитата бе да се направи оценка и да се изготви доклад относно съответствието на антидопинговата дейност на Белгия с Конвенцията за борба срещу употребата на допинг в спорта на Съвета на Европа.

Оценяващият екип се запозна с дейността на четирите антидопингови организации на Белгия и разгледа съответно децентрализираните отговорности между фламандската, френската и немско езичната общност, както и тези на Комисията на общността в региона на столицата Брюксел.

Екипът се срещна с дисциплинарните органи на Белгия в борбата срещу употребата на допинг, с представители на държавните органи, на спортните федерации и на състезатели, както и с външни партньори, експерти, представляващи полицейските служби, магистрати и други.

Една от редицата цели на оценяващият екип бе и анализ на действията и политиките на държавата и органите по здравеопазване в посока борба срещу допинга в Белгия, както и изследователските подходи и резултатите от тях, включително и проучването на тема „Разпространение и ефекти от лекарствата за повишаване на ефективността в различни групи: уроци за превантивна и лечебна политика в Белгия“ (PREVPED).

Констатациите от доклада за оценка признават ангажимента на Белгия към усилията за борба с допинга. В допълнение към мерките, предприети от четирите антидопингови организации, страната разполага с ефективни механизми за сътрудничество между държавни институции като прокуратура, федерална полиция, федерална държавна служба за здравеопазване и антидопинговата лаборатория в Гент в посока засилване на борбата срещу допинга. Като най-добри практики са представени дейностите по прилагане на споразумение за сътрудничество между общностите и създаването на протокол за сътрудничество между антидопинговите организации и правоприлагащите органи. В доклада от визитата отдадеността на Белгия в борбата с допинга е допълнително подчертана чрез инициативата „Play True Day“ /“Световният ден на чистия спорт“/ и създаването от страна на антидопинговата организация на френско езичната общност в Белгия на ръководство за антидопингово обучение за учители в началните училища.

Оценяващият екип препоръчва полагане на усилия за укрепване на оперативната независимост на четирите антидопингови организации и увеличаване на разпределените им ресурси.

Пълен набор от добрите практики и препоръките за по-нататъшно подобряване на съответствието, са налични в доклада за оценка на Мониторинговата група на Антидопинговата конвенция (T-DO), с който можете да се запознаете на следния линк: https://rm.coe.int/t-do-2023-28-en-evaluation-report-belgium-2023-adopted/1680ae6aa9

Допълнителна информация за проведената визита, както и за дейностите на Съвета на Европа, можете да намерите на: https://www.coe.int/en/web/sport/-/how-does-belgium-s-anti-doping-system-function-our-evaluation-report-is-now-online