SAA opinion on Meldonia

SAA opinion on Meldonia

Мелдониум е неспецифична субстанция, забранена по всяко време (по време на- или извън-състезание) от 01.01.2016 г.

Забранителният списък за 2016 г. бе приет от Изпълнителния комитет на САА на 16.09.2015 г.

САА изпрати Забранителния списък за 2016 г. на всички партньори на САА на 29.09.2015 г. заедно с обяснителна бележка. На същата дата, тези документи бяха качени на уебсайта на САА, както е прието всяка година. Поради това, включването на мелдониум в Забранителния списък за 2016 г. беше известно на всички партньори на САА 3 месеца преди влизане в сила на Забранителния списък за 2016 г.

А. Включване в Забранителния списък и проучвания върху отделянето с урината

С включването на мелдониум в Забранителния списък за 2016 г. приключи продължителен процес, проведен между 2011 г. и 2015 г. от Комитета на САА по Списъка. Този процес, който включваше преглед на достъпната научна информация и натрупването на специфични данни (в частност, чрез Мониторинговата програма за 2015 г., която разкри широко разпространение на употребата на мелдониум от спортисти и спортни отбори), накрая доведе до заключението, че мелдониум отговаря на 2 от 3-те критерия, посочени в чл. 4.3.1 на Световния антидопингов кодекс (Кодекса). Специално, от различни автори, вкл. от производителя на мелдониум, бяха изказани твърдения за подобряване на постиженията.

Засега, данните за отделянето на мелдониум с урината са ограничени. Понастоящем се провеждат няколко проучвания, включващи САА-акредитирани лаборатории, като САА ще сподели с партньорите си тези резултати, когато са на разположение. За момента, въз основа на обсъдени с изследователските екипи предварителни резултати, трябва да се има предвид следното:

• Очаква се бъбречното елиминиране на мелдониум да варира много между отделните лица, зависейки от дозата и продължителността на схемата за прилагане на препарата.
• Предварителни резултати, получени от еднократни и многократни прилагания на препарата, показват, че елиминирането на мелдониум с урината при препоръчваните дози обхваща начална бърза фаза на отделяне (изчислено време на полуживот 5-15 ч.), последвана от втора по-продължителна фаза на елиминиране с изчислено време на полуживот повече от 100 ч.
• Въз основа на предварителни резултати от гореспоменатите проучвания, това съответства на концентрации в урината по-високи от 10 мкг/мл до 72 ч. (първа фаза на елиминиране), последвана от непроменено продължително отделяне (втора фаза на елиминиране), поддържаща концентрации до около 2 мкг/мл в следващите 3 седмици. Продължителното отделяне с урината под 1 мкг/мл до няколко стотин нг/мл може да продължи много седмици, а няколко десетки нг/мл – за няколко месеца. Б. Управление на резултатите и решения

Самото наличие на мелдониум в проба на спортист, взета на или след 01.01.2016 г., съставлява нарушение на антидопинговите правила съгласно чл. 2.1 на Кодекса, което дава начало на процедурата за управление на резултатите.

Тъй като мелдониум е неспецифична субстанция, съгласно чл. 7.9.1 на Кодекса трябва да бъде наложено временно лишаване от състезателни права.

Спортистите са тези, които са отговорни да няма забранена субстанция в пробите им. Поради това, ако спортистите приемат субстанция, която предстои скора да бъде забранена съгласно Забранителния списък, тази субстанция би трябвало да се е изчистила от организма им до времето, когато в сила влиза новият Списък, т.е. 1-ви януари.

Когато се установи забранена субстанция, спортистът трябва да установи обстоятелствата, свързани с попадането на субстанцията в неговото/нейното тяло (вкл. времето попадането), за да може изслушващият състав да бъде в състояние да прецени въпроса за умисъл, вина и небрежност, за да определи подходящите последствия.

В случая с мелдониум, понастоящем липсва точна информация за времената на елиминиране. По тази причина, изслушващият състав трябва оправдано да констатира (освен ако има специално доказателство за обратното), че спортист, който по баланса на вероятностите е установил, че той/тя са приели мелдониум преди 01.01.2016 г., без практически да знае, че мелдониум ще бъде все още наличен в неговото/нейното тяло на или след 01.01.2016 г. При тези обстоятелства, САА смята, че има основание за липса на вина или небрежност от страна на спортиста.

Обаче, ако наличието на мелдониум в пробата на спортиста, взета на или след 01.01.2016 г., съставлява нарушение на антидопингово правило, трябва да се анулират резултатите на спортиста (дори ако няма вина или небрежност) в съответствие с приложимите разпоредби на Кодекса. Ако пробата е взета по време на състезание, резултатите от това състезание автоматично ще се анулират съгласно чл. 9 на Кодекса.

При всички случаи, когато спортистът се смята за виновен за наличието на мелдониум в неговата / нейната проба, всички съответни критерии за определяне степента на вина/небрежност и умисъл, ще се преценят по: нивото на необходимото прилежание на спортиста, някакво медицинско потвърждение, декларираното на формуляра за допингов контрол и др.

Като взима предвид горепосоченото положение относно проучванията на отделянето и преценка на вина съгласно Кодекса, по отношение управлението на резултатите САА препоръчва следното:

• Управлението на резултатите ще процедира: 20. Ако спортистът признае, че е приел мелдониум на или след 01.01.2016 г.

  1. Ако има друго доказателство, че субстанцията е приета след 01.01.2016 г.
  2. Ако концентрацията е над 15 мкг/мл, представляваща неотдавнашен прием на мелдониум
  3. Ако концентрацията е между 1 мкг/мл и 15 мкг/мл, а допинговият контрол е проведен на или след 01.03.2016 г.

• Управлението на резултатите може да бъде спряно: 25. Ако концентрацията е между 1 и 15 мкг/мл, а тестът е проведен преди 01.03.2016 г., като се има приеме, че резултатите от продължаващи проучвания върху отделянето са необходими за определяне времето на приема.

  1. Ако концентрацията е под 1 мкг/мл, а тестът е проведен след 01.03.2016 г., като се има приеме, че резултатите от продължаващи проучвания върху отделянето са необходими за определяне времето на приема. Когато управлението на резултатите е спряно, по решение на Управляващата резултатите организация може да се следват следните възможности: 28. Спортистът продължава да изпълнява временното си лишаване от състезателни права до тогава, докато се получат резултатите от проучванията върху отделянето и може да се вземе решение.
  2. Временното лишаване от състезателни права се отменя. В този случай, обаче, спортистът трябва да бъде информиран, че, ако въз основа на резултатите от проучванията върху отделянето, по късно се установи, че той/тя са приели препарата на или след 01.01.2016 г., (i) всички резултати през периода, в който временното лишаване от състезателни права е било отменено, може да бъдат анулирани и наградите върнати, и (ii) окончателно наложеният период на лишаване от състезателни права вероятно ще започне от датата на решението (с приспадане на вече изпълненото временно лишаване от състезателни права).

• Случаи, при които концентрацията е под 1 мкг/мл, а тестът е проведен преди 01.03.2016 г., съответстват на прием преди 01.01.2016 г.. Ако антидопинговата организация установи, че спортистът не практически не е знаел или подозирал, че субстанцията ще бъде все още налична в неговото/нейното тяло на или след 01.01.2016 г., може да се установи липса на вина или небрежност.