Anti-doping training of aerobics athletes and sports and technical staff

Anti-doping training of aerobics athletes and sports and technical staff

По покана на председателя на Съюза по аеробика България на 27 април 2018г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на национални състезатели по аеробика и спортно-технически лица по време на държавното им първенство в гр. Кърджали. Всички участници бяха запознати с нарушението на спортната етика, процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, програмата за Биологичните паспорти на състезателите, промените по забранителния списък за 2018г., и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. Беше представена програмата „Speak up” на Световната антидопингова агенция и еквивалентно „Сигнал за допинг нарушение“ на Антидопинговия център. В края на лекцията присъстващите решаваха тест за проверка на знания и попълниха анонимна анкета за оценка на обучението.
Lastest news