Anti-Doping Centre planned activities for 2019

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2019 г.

Задача

Срок

1. Изготвяне на годишен отчет за дейността на АЦ за 2018г.

28.02.2019г.

2. Реакредитация на лица, участващи в дейността на антидопинговите екипи. Обучение на лица за участие в антидопингови екипи.

м. февруари и м. март

3. Годишен план за разпределение на проверките за допингов контрол за 2019г.– общо 750 проби (стандартни уринни, уринни с ESA, уринни с GHRFs и кръвни проби, съгласно Технически документ за спорт-специфичен анализ на САА; Кръвни проби за Биологичен паспорт; допълнителни проби за потенциални участници в зимни и летни младежки фестивали и Европейски игри и/или други международни спортни прояви, състезатели с атипични профили, сигнали за допинг нарушения)

целогодишно

4. Администриране на заявки за допингов контрол от външни организации.

целогодишно

5. Осъществяване на допингов контрол:

а) съгласно годишния план за разпределение на проверките;

б) по искане на външни организации - български и международни федерации.

целогодишно

6. Преглед и обновяване на Регистъра на спортистите за тестване

на тримесечие и при необходимост

7. Управление на аналитичните и неаналитични резултати

целогодишно

8. Разследване по сигнали

целогодишно

9. Разрешения за Терапевтична Употреба:

а) издаване на РТУ

б) поддържане на архива на РТУ

целогодишно

10. Дейности по Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АDAMS), свързани с:

  • тестване и формулярите за допингов контрол;
  • регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия Център и местонахожденията на спортистите;
  • звеното за управление на паспорта на спортистите (ЗУПС);
  • разрешения за терапевтична употреба;
  • нарушения на антидопинговите правила и санкции.

целогодишно

11. Провеждане на Антидопингово обучение:

а) съгласно плана за антидопингово обучение и Плана за разпределение на проверки;

б) по заявка на външни организации - национални и международни федерации

целогодишно

12. Попълване на въпросници към ЮНЕСКО, Съвета на Европа. Годишен отчет за 2018 към Министерски съвет в Информационна интегративна система на държавната администрация (ИИСДА)

целогодишно

13. Изпълнение на Национална стратегия за борба срещу допинга в спорта 2014- 2020 г. по плана за 2018-2019г.

целогодишно

14. Изменения на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност

м. януари 2019

15. Обучение на служители от Антидопинговия Център към Института по публична администрация и към фирми и организации

съгласно обявените срокове на курсовете

16. Подготовка за подновяване на сертификационен одит по стандарт ISO 9001:2015

целогодишно

17. Международна дейност:

а/ участие в комисии към Съвета на Европа и Европейския съюз;

б/ участие в конференции и уебинари по въпросите за допинга

целогодишно

18. Участие в конференции с презентации по въпросите за допинга и публикации в периодични и специализирани списания

целогодишно

19. Участие в междуведомствени работни групи за изготвяне на подзаконови нормативни актове или стратегии

В зависимост от определеното в законите

20. Изготвяне на годишен план за разпределение на проверките за 2020 г.

15.11.2019 г.

21. Изготвяне на план за дейността на Центъра за 2020 г.

15.11.2019 г.