Anti-Doping Centre planned activities for 2018

Задача

Срок

1. Изпълнение на корективния план на АДЦ към въпросника на САА за съответствие с Кодекса

м.януари - м. април

2. Изготвяне на годишен отчет за дейността на АЦ за 2017г.

28.02.2018г.

3. Подпомагане реализирането на проект по Еразъм + за Антидопингов семинар „Предотвратяване на употребата на допинг в професионалния спорт и в спорта за всички чрез обучение и разследване“

28.02.2018г.

4. Подготовка на отговори към доклада на Мониторинговата група на Съвета на Европа за оценка на съответствието на България с Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа и изпълнение препоръките от доклада на Мониторинговата група след посещението й през 2016г.

в зависимост от получаването на доклада

5. Реакредитация на лица, участващи в дейността на антидопинговите екипи

м. март и м. април

6. Подпомагане работата на ММС в ресор „Спорт“, частта – антидопингова дейност във връзка с Българското Председателство на Съвета на ЕС 2018г.

целогодишно

7. Годишен план за разпределение на проверките за допингов контрол за 2018г.– общо 685 проби (стандартни уринни, уринни с ESA, уринни с GHRFs и кръвни проби, съгласно Технически документ за спорт-специфичен анализ на САА; кръвни проби за Биологичен паспорт; допълнителни проби за потенциални участници в летни младежки олимпийски игри и/или други международни спортни прояви, състезатели с атипични стероидни профили, сигнали за допинг нарушения и на състезатели от спортни училища)

целогодишно

8. Администриране на заявки за допингов контрол от външни организации.

целогодишно

9. Осъществяване на допингов контрол:

а) съгласно годишния план за разпределение на проверките;

б) по искане на външни организации - български и международни федерации.

целогодишно

10. Преглед и обновяване на Регистъра на спортистите за тестване

ежегодно

11. Управление на аналитичните и неаналитични резултати

целогодишно

12. Управление на биологичен паспорт на спортистите –стероиден и хематологичен модул

целогодишен

13. Разрешения за Терапевтична Употреба:

а) издаване на РТУ

б) поддържане на архива на РТУ

целогодишно

14. Обработване на данни в Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АDAMS):

  • Формулярите за допингов контрол;
  • Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия Център;
  • Разрешения за терапевтична употреба

целогодишно

15. Провеждане на Антидопингово обучение:

а) съгласно плана за антидопингово обучение;

б) по искане на външни организации - български и международни федерации.

целогодишно

16. Изпълнение на Национална стратегия за борба срещу допинга в спорта 2014- 2020 г.

целогодишно

17. Обучение на служители от Антидопинговия Център към Института по публична администрация

съгласно обявените срокове на курсовете

18. Подготовка за надзорен одит по стандарт ISO 9001:2015

целогодишно

19. Международна дейност:

а/ участие в комисии към Съвета на Европа и Европейския съюз;

б/ участие в конференции и уебинари по въпросите за допинга

целогодишно

20. Участие в конференции с презентации по въпросите за допинга и публикации в периодични и специализирани списания.

целогодишно

21. Участие в междуведомствени работни групи за изготвяне на подзаконови нормативни актове във връзка с очакваното приемане на нови ЗФВС и Закон за храните.

В зависимост от определеното в законите

22. Изготвяне на годишен план за разпределение на проверките за 2019 г.

30.11.2018г.

23. Изготвяне на план за дейността на Центъра за 2019 г.

30.11.2018 г.