Anti-Doping Centre planned activities for 2017

Задача

Срок

  1. Изпълнение на Годишен план за разпределение на проверките за допингов контрол за 2017г.

целогодишно

2. Администриране на заявки за допингов контрол (приемане на заявки от външни организации и организация на допингов контрол).

целогодишно

3. Изпълнение на възложеното с Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу допинга в спорта 2014-2020 г. за периода 2016-2017 г.:

  • Проучване на европейския опит за правно регулиране на трафика и разпространението на допинг и добрите практики в тази област

  • Организиране на кампании срещу употребата на допинг и информиране на обществеността за вредата от употребата на допинг.

целогодишно

4. Преглед и обновяване на Регистъра на спортистите за тестване

всяко тримесечие

5. Осъществяване на допингов контрол:

а) съгласно годишния план за разпределение на проверките;

б) на спортисти от Регистъра на спортистите за тестване;

в) по искане на външни организации - български и международни федерации.

целогодишно

6. Управление на аналитични и неаналитични резултати

целогодишно

7. Управление на биологични паспорти на спортистите

целогодишно

8. Администриране на заявки за РТУ (Разрешения за Терапевтична Употреба):

а) приемане и обработка на заявки за РТУ;

б) издаване на РТУ;

в) поддържане на архива на РТУ.

целогодишно

  1. Подготовка на лица за участие в антидопингови екипи в райони с недостиг на такива.

януари-февруари

10. Обработване на данни в Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АDAMS) на български език за:

  • Формулярите за допингов контрол;

  • Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия Център;

  • Разрешения за терапевтична употреба

целогодишно

11. Антидопингово обучение:

а) спортисти;

б) спортни лекари;

в) спортно-технически персонал;

г) целево ориентирани превантивни програми за определени федерации;

д) обучение на обучители;

е) обучение на състезатели за участие в Зимните европейски младежки олимпийски фестивали през 2017г.;

ж) обучение на състезатели за участие в Летните европейски младежки олимпийски фестивали през 2017г.

целогодишно

1-2 пъти годишно

целогодишно

целогодишно

целогодишно

януари-февруари

май-юни

12. Обучение към Института по публична администрация и други организации за повишаване на квалификацията на служителите

съгласно обявените срокове на курсовете

13. Подготовка за надзорен одит по стандарт ISO 9001:2015

целогодишно

14. Подготовка на отговори към доклада на Мониторинговата група на Съвета на Европа за оценка на съответствието на България с Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа и изпълнение препоръките от доклада на Мониторинговата група след посещението й през 2016г.

февруари-април

15. Подготовка на документацията по номенклатура за съхранение в архива на АЦ

целогодишно

16. Международна дейност:

а/ участие в комисии към Съвета на Европа и Европейския съюз;

б/ участие в конференции и уебинари по въпросите за допинга

целогодишно

17. Участие в конференции с презентации по въпросите за допинга и публикации в периодични и специализирани списания.

целогодишно

  1. Изготвяне на годишен план за разпределение на проверките за 2018 г.

30.11.2017

  1. Изготвяне на план за дейността на Центъра за 2018 г.

30.11.2017