Anti-Doping Centre planned activities for 2016

Задача

Срок

1. Годишен план за разпределение на проверките за допингов контрол за 2016г.:

  • състезателен контрол -246;
  • извънсъстезателен контрол – 153;
  • извънсъстезателен контрол на спортисти с квоти за ОИ 2016 и ПОИ 2016 – 100;

целогодишно

2. Изготвяне на биологичен паспорт на 10 състезатели от Регистъра за тестване

целогодишно

3. Администриране на заявки за допингов контрол от външни организации. (Приемане на заявки от външни организации за допингов контрол и организация)

целогодишно

4. Изпълнение на Национална стратегия за борба срещу допинга в спорта 2014- 2020 г.

целогодишно

5. Осъществяване на допингов контрол:

а) съгласно годишния план за разпределение на проверките;

б) на спортисти от Регистъра на спортистите за тестване;

в) по искане на външни организации - български и международни федерации.

целогодишно

6. Преглед и обновяване на Регистъра на спортистите за тестване

всяко тримесечие

7. Управление на аналитичните резултати

целогодишно

8. Управление на биологичните паспортите на спортистите – стероиден и хематологичен профил

целогодишно

9. Разрешения за Терапевтична Употреба:

а) издаване на РТУ

б) поддържане на архива на РТУ

целогодишно

10. Подготовка на лица в райони с недостиг на антидопингови екипи за участие в тях.

април - май

11. Обработване на данни в Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АDAMS) на български език за:

  • Формулярите за допингов контрол;
  • Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия Център;
  • Разрешения за терапевтична употреба

целогодишно

12. Антидопингово обучение:

а) спортисти;

б) спортни лекари;

в) спортно-технически персонал;

г) целево ориентирани превантивни програми за определени федерации;

д) обучение на обучители;

е) обучение на състезатели за участие в младежките олимпийски и параолимпийски игри в Лилехамер, Норвегия през 2016г.;

ж) обучение на състезатели за участие в летните олимпийски и параолимпийски игри в Рио де Йанейро, Бразилия през 2016г.;

з) контрол на провежданите обучения;

целогодишно

1-2 пъти годишно

целогодишно

целогодишно

декември - февруари

март-юли

целогодишно

13. Обучение по публична администрация на служители от Антидопинговия Център

целогодишно

14. Провеждане на обучение на служителите на АЦ за новите изисквания към Системите за управление на качеството на ISO 9001:2015

целогодишно

15. Подготовка за сертификация по стандарт ISO 9001:2015

целогодишно

16. Сертификационен одит по ISO 9001:2015

ноември

17. Посещение от Мониторинговата група на Съвета на Европа за оценка на антидопинговата дейност на България по Конвенцията на Съвета на Европа и изпълнение препоръките от Доклада на Мониторинговата група след посещението й през 2012г.

август - ноември

18. Подготовка на документацията по номенклатура за съхранение в архива на АЦ

целогодишно

19. Международна дейност:

а/ участие в комисии към Съвета на Европа и Европейския съюз;

б/ участие в конференции по въпросите за допинга

целогодишно

20. Участие в конференции с презентации по въпросите за допинга и публикации в периодични и специализирани списания.

целогодишно

21. Изготвяне на годишен план за разпределение на проверките за 2017 г.

30.11.2016

22. Изготвяне на план за дейността на Центъра за 2017 г.

30.11.2016